Kredyt ProEko

Myślisz o instalacji odnawialnych źródeł energii lub termomodernizacji?
Skorzystaj z kredytu i bądź EKO!

Twoje korzyści

Na co możesz przeznaczyć środki?

Jak otrzymać kredyt?

Koszt kredytu

Czas trwania

Oprocentowanie zmienne1

Prowizja2

od 1 do 60 miesięcy

śr. WIBOR 3M + marża 2,5 p.p.

3,00 %

1 kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej
2 jednorazowo

Kalkulator kredytowy

Nowość

Ubezpieczenie na życie i zdrowie

Produkujesz energię, dbasz o środowisko i oszczędzasz na rachunkach za prąd?

Spraw, aby tak pozostało – zabezpiecz się przed niekorzystnym wpływem zdarzeń losowych!  Skorzystaj z atrakcyjnego ubezpieczenia, które umożliwia ochronę m.in. na wypadek utraty pracy czy nieszczęśliwego wypadku.

Sprawdź strzałka

Pytania i odpowiedzi

Co to jest RRSO?

RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania) – całkowity koszt kredytu ponoszony przez Kredytobiorcę wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym

Czym jest całkowity koszt kredytu?

Całkowity koszt kredytu uwzględnia wszelkie koszty, które Kredytobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z Umową o kredyt, w szczególności:

 • odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane Bankowi;
 • koszty usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach.

Czym jest całkowita kwota kredytu?

Całkowita kwota kredytu to maksymalna kwota wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu, które Bank udostępnia Kredytobiorcy na podstawie Umowy o kredyt, a w przypadku Umowy kredytu, dla której nie przewidziano tej maksymalnej kwoty – suma wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu, które Bank udostępnia Kredytobiorcy na podstawie Umowy o kredyt.

Czym jest całkowita kwota do zapłaty?

Całkowita kwota do zapłaty to suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu.

Czym jest zdolność kredytowa?

Jest to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, w terminach i wysokości określonych w Umowie kredytu.

Jaka jest minimalna kwota kredytu ProEko?

Kwota kredytu nie może być niższa niż 1 000 zł.

Jaka jest maksymalna kwota kredytu ProEko?

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 60 000 zł.

Ile wynosi minimalny okres kredytowania ProEko?

Minimalny okres kredytowania nie może być krótszy niż 1 miesiąc.

Ile wynosi maksymalny okres kredytowania ProEko?

Maksymalny okres kredytowania nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.

Ilu Kredytobiorców może przystąpić do kredytu?

Do kredytu może przystąpić maksymalnie czterech Kredytobiorców.

Na co mogę przeznaczyć kredyt ProEko?

Na realizację ekologicznych planów. Finansowanie dotyczy:

 • wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na stałe paliwa) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła;
 • docieplenia przegród budynków;
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej;
 • instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej;
 • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • termomodernizacji budynków.

Jakie są dodatkowe warunki kredytu ProEko?

Kredytobiorca zobowiązuje się przeznaczyć kredyt na zadania określone powyżej oraz do przedłożenia w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy kredytowej, faktur i rachunków potwierdzających rozliczenie kredytu w wysokości 70% kwoty udzielonej. Jeżeli kredytobiorca nie spełni warunków, oprocentowanie kredytu zostanie podwyższone o 2 p.p.

Czy mam prawo odstąpić od Umowy kredytu?

Tak, Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy kredytu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia bez podania przyczyny (w przypadku gdy termin odstąpienia od Umowy kredytu przypada w dniu wolnym od pracy w Banku, to termin ten upływa w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu).

W jaki sposób kredyt jest wypłacany kredyt ProEko?

Kredyt może być wypłacony w formie wypłaty gotówkowej w kasie placówki Banku lub przelewu środków na rachunek wskazany przez Kredytobiorcę, w tym:

 • na rachunek bankowy Kredytobiorcy;
 • na rachunek bankowy wskazany przez Kredytobiorcę w dyspozycji wypłaty kredytu;
 • na rachunek wystawcy faktury.

Czy mogę w każdym czasie dokonać spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w Umowie?

Tak, Kredytobiorca ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w Umowie kredytu.

 

Przedterminowa, całkowita spłata kredytu skutkuje rozwiązaniem Umowy kredytu z dniem tej spłaty.

 

Natomiast dokonanie wcześniejszej częściowej spłaty kredytu nie zwalnia Kredytobiorcy z obowiązku opłacenia najbliższej i kolejnych rat kredytu. Najbliższa rata kredytu uwzględniać będzie korektę odsetek od dnia dokonania nadpłaty do terminu jej płatności. Termin płatności raty pozostaje bez zmian.

Czy muszę mieć stałą umowę o pracę, żeby dostać kredyt?

Nie, akceptujemy różne źródła dochodów.

Czy mogę złożyć wniosek o kredyt, jeśli pracuję za granicą?

Tak, jeśli dochód zarejestrowany jest w polskich złotych.

Czy osoby niespokrewnione mogą starać się o kredyt?

Tak.

Czy mogę wybrać dzień płatności raty?

Tak. Spłata może być ustalona na dowolny dzień miesiąca.

Czy mogę w jakiś sposób zabezpieczyć spłatę kredytu?

Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu, a także innych związanych z kredytem należności stanowi: weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową, stanowiący integralną część Umowy kredytu oraz inne zabezpieczenie w tym m.in. ubezpieczenie na życie, poręczenie itp.

W jaki sposób mogę spłacać raty?

Spłata kredytu wraz z odsetkami może następować metodą rat równych (annuitetowych) lub rat malejących.

 

Kredytobiorca może dokonywać spłaty rat kredytu poprzez wpłatę lub przelew środków na rachunek wskazany przez Bank.

 

Terminy oraz sposób płatności rat kredytu i odsetek określane są w Umowie kredytu oraz w harmonogramie spłat, który stanowi załącznik do Umowy kredytu.

 

Więcej szczegółowych informacji określa Regulamin kredytu gotówkowego.

Masz pytania?

Zadzwoń
Napisz
Zadzwoń
telefon 801 507 307
Opłata za połączenie wg taryfy operatora.
Infolinia dostępna jest całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Napisz

  *wymagane
  *wymagane
  Z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Bank skontaktować się można listownie pod adresem siedziby lub pod adresem e-mail: iod@bsskierniewice.pl. Przysługują Państwu następujące prawa: dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych, przenoszenia Państwa danych. Państwa dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Bez ich podania nie będą Państwo mogli jednak uzyskać odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawa przetwarzania Państwa danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Banku jest udzielenie odpowiedzi na pytania klientów i potencjalnych klientów. Państwa dane zostaną przekazane dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, a także wysyłki newsletterów oraz smsów. Państwa dane przetwarzane będą jedynie przez czas konieczny do udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytanie. Odwołanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. W przypadku wykonywania przez Bank marketingu bezpośredniego występuje możliwość złożenia sprzeciwu, którego nie muszą Państwo uzasadniać. W przypadku przetwarzania danych na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów taki sprzeciw wymaga uzasadnienia.
  pokaż więcej
  Odwiedź placówkę
  Szukaj na mapie
  Lista placówek
  Oddział Banku w Bolimowie
  ul. Farna 4, 99-417 Bolimów
  Tel. 46 838 03 08
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Czwartek
  10.00-17.45
  Wtorek, Środa, Piątek
  8.00-15.30
  • Bankomat
  Oddział Banku w Głuchowie
  al. Klonowa 6, 96-130 Głuchów
  Tel. 46 815 06 46
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  8.00-15.30
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Oddział Banku w Grodzisku Mazowieckim
  ul. Obrońców Getta 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  Tel. 22 755 14 10
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  9.00-16.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  Punkt Obsługi Klienta w Jaktorowie
  ul. Warszawska 4, 96-313 Jaktorów
  Tel. 46 814 20 90
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  9.00-16.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta w Warszawie
  ul. Św. Bonifacego 92/1, 02-940 Warszawa
  Tel. 22 651 81 87
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  09.00-16.45
  Wtorek - Piątek
  08.00-15.45
  • Bankomat
  Oddział Banku w Łowiczu
  ul. Nowy Rynek 30, 99-400 Łowicz
  Tel. 46 837 91 43
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek, Piątek
  8.00-15.40
  Środa, Czwartek
  9.00-16.40
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 1 w Łowiczu
  ul. 1 Maja 8, 99-400 Łowicz
  Tel. 46 838 20 84
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Wtorek
  9.00-16.40
  Środa - Piątek
  8.00-15.40
  Oddział Banku w Łodzi Śródmieście
  ul. Narutowicza 59, 90-130 Łódź
  Tel. 42 678 58 55
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  10.00-17.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 2 w Łodzi
  ul. Dolna 5, 91-463 Łódź
  Tel. 42 616 00 73
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Czwartek
  8.00-15.40
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Oddział Banku w Łyszkowicach
  ul. Głowackiego 32, 99-420 Łyszkowice
  Tel. 46 838 89 21
  Kom. 519 690 301
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Czwartek
  8.00-15.40
  Piątek
  9.00-16.40
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta w Bełchowie
  ul. Przemysłowa 1, 99-418 Bełchów
  Tel. 46 839 61 11
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Środa, Czwartek
  8.00 - 15.40
  Wtorek, Piątek
  9.00 - 16.40
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta w Brzezinach
  ul. Staszica 9, 95-060 Brzeziny
  Tel. 46 832 40 21
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Środa, Piątek
  9.00 - 16.30
  Wtorek, Czwartek
  8.00 - 15.30
  • Bankomat
  Oddział Banku w Nowym Kawęczynie
  Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn
  Tel. 46 831 41 40
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  07:45 - 15:20
  Czwartek
  09:00 – 16:40
  • Bankomat
  Oddział Banku w Piotrkowie Trybunalskim
  ul. Armii Krajowej 15/Szkolna 43, 97-300 Piotrków Trybunalski
  Tel. 44 646 55 60
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  10.00-17.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Oddział Banku w Płocku
  ul. Bielska 45, 09-400 Płock
  Tel. 24 262 34 29
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  09:00-16.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Oddział Banku w Puszczy Mariańskiej
  ul. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska
  Tel. 46 831 84 10
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek
  8.00-15.30
  Środa
  9.00-16.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta w Radziwiłłowie
  ul. Warszawska 15 A, 96-332 Radziwiłłów
  Tel. 46 831 80 70
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Środa, Piątek
  8.00-15.30
  Czwartek
  9.00-16.45
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  I Oddział Banku w Skierniewicach
  ul. Reymonta 25, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 834 48 00
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  10:00-18:00
  Wtorek - Piątek
  8.00-17.00
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta w Makowie
  ul. Brzosty 3A, 96-124 Maków
  Tel. 46 831 26 27
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  8.00 - 15.30
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 3 w Skierniewicach
  ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 834 90 87
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Środa
  09:00-16:40
  Czwartek- Piątek
  08:00-15.40
  Punkt Obsługi Klienta Nr 4 w Skierniewicach
  ul. 500-lecia 1/3, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 835 01 07
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Środa
  9.00-16.40
  Czwartek - Piątek
  8.00-15.40
  • Bankomat
  Oddział Banku w Skierniewicach na osiedlu Widok
  ul. Narbuta-Łuczyńskiego 26, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 832 70 01
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek, Piątek
  8.00-15.30
  Środa, Czwartek
  10.00-17.30
  • Bankomat
  Oddział Banku w Żyrardowie
  ul. Łukasińskiego 13, 96-300 Żyrardów
  Tel. 46 855 47 07
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek
  9.00-16.45
  Środa - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 1 w Żyrardowie
  ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa Nila 12 B, 96-300 Żyrardów
  Tel. 46 854 87 75
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  9.15-17.00

  Dokumenty do pobrania

  Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami

  Sprawdź, czy nie potrzebujesz

  Nota prawna

  Rozwiń, aby dowiedzieć się o przykładzie reprezentatywnym dla kredytu na zakup towarów/usług pn. PROEKO.

  Rozwiń

  pokaż więcej
  Formularz kontaktowy
  ok Wiadomość została poprawnie wysłana!
  Strona główna strzałka zamknij
  do góry