Zostań udziałowcem

Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Członek Banku Spółdzielczego

Członkiem Banku Spółdzielczego może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna, która złożyła deklarację w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Podpisana przez przystępującego do Banku Spółdzielczego deklaracja powinna zawierać jego imię, nazwisko, imię ojca, miejsce zamieszkania, datę urodzenia, PESEL, wykonywany zawód oraz numer modulo bankowego, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów.

Wpisowe i udziały

Członek Banku będący osobą fizyczną jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 140 zł i zadeklarować oraz wpłacić, co najmniej 1 udział obowiązkowy, który wynosi 634 zł.Członek będący osobą prawną jest zobowiązany zadeklarować 20 udziałów i wpłacić wpisowe w wysokości 150% podstawowego udziału.

Członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.

Członek Banku ma prawo

brać udział w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich.
żądać od Zarządu wydania odpisu obowiązującego Statutu, a ponadto zaznajamiać się z regulacjami wydanymi na podstawie Statutu i protokołami Zebrań Przedstawicieli.
przeglądać rejestr członków.
wybierać i być wybieranym do organów Banku, na zasadach określonych w Statucie.
uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały.
oceniać działalność Banku, zgłaszać wnioski jej dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.

Członek Banku ma obowiązek

wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały.
stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego.
brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których zostali wybrani.
uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów.
zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.
troszczyć się o dobro i rozwój Banku, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego.

Więcej informacji na temat członkostwa znajdą Państwo w Statucie Banku oraz w dokumencie "Informacja dla członków Banku Spółdzielczego (prawa i obowiązki wynikające z członkostwa)".

Dokumenty do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami
do góry