Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony
na nieruchomości

Prosty sposób na realizację swoich planów!

Twoje korzyści

Jak otrzymać kredyt?

Kredyt ze zmiennym oprocentowaniem

Poznaj kredyt ze zmiennym oprocentowaniem
Na czym polega
Oprocentowanie kredytu
Ważne informacje
Nota prawna
Na czym polega

Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony na nieruchomości ze zmienną stopą procentową oznacza, że raty Twojego kredytu mogą być różne przez cały okres kredytowania. Będą one zależeć od zmiany stopy referencyjnej WIBOR 3M.

Wysokość oprocentowania dla kredytu z oprocentowaniem zmiennym obliczana jest jako suma stopy referencyjnej WIBOR 3M oraz marży.

Oprocentowanie kredytu

Oprocentowanie zmienne kredytu:

śr. WIBOR 3M + marża do 5 p.p.

Ważne informacje

Stopa referencyjna WIBOR 3M jest elementem zmiennym oprocentowania Twojego kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego na nieruchomości. Oznacza to, że jeśli wzrośnie – raty Twojego kredytu będą wyższe, natomiast jeśli zmaleje – Twoje raty będą niższe.

Kredytobiorca ponosi ryzyko zmian stóp procentowych, co oznacza, iż w przypadku zmiany WIBOR 3M zmieni się oprocentowanie kredytu i wówczas zmieni się wysokość miesięcznej raty odsetkowej/kapitałowo-odsetkowej.

Kwota raty kredytu będzie rosła lub malała. W momencie podpisania umowy nie można określić jak będzie się kształtowała stawka WIBOR w trakcie całego okresu kredytowania. Z tego względu, przy podejmowaniu decyzji, szczególnie dotyczących wieloletniego kredytu zabezpieczonego hipotecznie Kredytobiorca powinien brać pod uwagę długoterminowy trend na rynku, a nie tylko krótkotrwałe wahania stopy procentowej.

Przed zawarciem umowy Bank informuje Klientów o kosztach i ryzykach związanych z kredytem. Ryzyko podjęcia decyzji i jej konsekwencji spoczywa na Kredytobiorcy, pozostanie związany umową, zgodnie z którą przez kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt lat będzie spłacał raty kredytu.

 

Nota prawna

Reprezentatywny przykład – kredyt konsumpcyjny zabezpieczony na nieruchomości

DLA OPROCENTOWANIA ZMIENNEGO

1) całkowita kwota kredytu 176 000,00 zł (bez kredytowanych kosztów),
2) okres kredytowania 16 lat, 192 miesiące,
3) sposób spłaty: raty malejące; najwyższa rata kredytu 2 545,45 zł (kapitał + odsetki),
4) oprocentowanie kredytu zmienne 10,56 % w skali roku (wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,16 %) i marży Banku w wysokości 3,40 p.p. ),
5) całkowity koszt kredytu wynosi 157 462,43 zł, w którego skład wchodzą:

a) prowizja za udzielenie kredytu 1,00 % od kwoty udzielonego kredytu, tj. 1 760,00 zł,
b) opłata przygotowawcza 0,50 % tj. 880,00 zł,
c) odsetki od kredytu 149 608,55 zł,
d) podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł,
e) ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 5 194,88 zł w całym okresie kredytowania,

6) przy przyjęciu w/w parametrów RRSO wynosi 12,14 %,
7) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 333 462,43 zł,
8) umowa o kredyt będzie wymagała zabezpieczenia wierzytelności hipoteką,
9) maksymalna kwota kredytu wynosi 50 % wartości nieruchomości stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 30.12.2022 r.

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów:
• kosztu prowadzenia rachunku ROR,
• kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dla konsumenta.

Kredyt z okresowo stałym oprocentowaniem

Poznaj kredyt z okresowo stałym oprocentowaniem
Na czym polega
Oprocentowanie kredytu
Ważne informacje
Nota prawna
Na czym polega

Kredyt ze stałą stopą procentową, obowiązującą przez pierwsze 5 lat – po upływie 5 lat oprocentowanie kredytu przechodzi na oprocentowanie zmienne, ustalane jako suma stopy referencyjnej WIBOR 3M i marży Banku, chyba że skorzystasz z możliwości kontynuacji oprocentowania w formule okresowo stałej.

Oprocentowanie kredytu
Ważne informacje

Podstawową zasadą dotyczącą kredytów z oprocentowaniem okresowo stałym jest to, że oprocentowanie nie ulega zmianie przez 60 miesięcy.

Kredytobiorca ponosi ryzyko, zastosowania stałej stopy procentowej. Wysokość raty kredytu może być okresowo wyższa, niż gdyby była ona obliczana na podstawie aktualnej stopy referencyjnej WIBOR 3M, która wykorzystywana jest jako wskaźnik w kalkulacji wysokości oprocentowania zmiennego.

Nota prawna

Reprezentatywny przykład – kredyt konsumpcyjny zabezpieczony na nieruchomości

DLA OPROCENTOWANIA OKRESOWO-STAŁEGO:

1) całkowita kwota kredytu 176 000,00 zł (bez kredytowanych kosztów),
2) okres kredytowania 16 lat, 192 miesiące,
3) sposób spłaty: raty malejące; najwyższa rata kredytu 2 636,49 zł (kapitał + odsetki),
4) oprocentowanie kredytu w skali roku:

1) oprocentowanie okresowo-stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy spłaty: 11,15 %;
2) oprocentowanie zmienne w kolejnych miesiącach kredytowania 10,56 % (wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu WIBOR 3M: 7,16 % i marży Banku w wysokości 3,40 p.p.

5) całkowity koszt kredytu wynosi 161 859,98 zł, w którego skład wchodzą:

1) prowizja za udzielenie kredytu 1,00 % od kwoty udzielonego kredytu, tj. 1 760,00 zł,
2) opłata przygotowawcza 0,50 % tj. 880,00 zł,
3) odsetki od kredytu 154 006,10 zł,
4) podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC) 19,00 zł,
5) ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 5 194,88 zł w całym okresie kredytowania,

6) przy przyjęciu w/w parametrów RRSO wynosi 12,61 %,
7) całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 337 859,98 zł,
8) umowa o kredyt będzie wymagała zabezpieczenia wierzytelności hipoteką,
9) maksymalna kwota kredytu wynosi 50 % wartości nieruchomości stanowiącej prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.

W okresie obowiązywania wg. formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 30.12.2022 r.

W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów:
• kosztu prowadzenia rachunku ROR,
• kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dla konsumenta.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Czym jest?

Jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu hipotecznego

Sprawdź strzałka

Pytania i odpowiedzi

Co to jest RRSO?

RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania) – całkowity koszt kredytu ponoszony przez Kredytobiorcę wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym

Czym jest całkowity koszt kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego na nieruchomości?

Całkowity koszt kredytu – wszelkie koszty, które Kredytobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt w szczególności:
a) odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże, jeżeli są znane Bankowi ,
b) koszty usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub uzyskania go na oferowanych warunkach – z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych i opłat sądowych ponoszonych przez Kredytobiorcę;

Czym jest całkowita kwota kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego na nieruchomości?

Całkowita kwota kredytu – maksymalna kwota wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu, które Bank udostępnia Kredytobiorcy na podstawie Umowy o kredyt, a w przypadku Umowy kredytu, dla której nie przewidziano tej maksymalnej kwoty – suma wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu, które Bank udostępnia Kredytobiorcy na podstawie Umowy o kredyt.

Czym jest całkowita kwota do zapłaty?

Całkowita kwota do zapłaty to suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu.

Czym jest zdolność kredytowa?

Jest to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, w terminach i wysokości określonych w Umowie kredytu.

Jaka jest minimalna kwota kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego na nieruchomości?

Minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 10 000 zł.

Jaka jest maksymalna kwota kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego na nieruchomości?

Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy i nie może przekroczyć 2.500.000 zł z zastrzeżeniem, że kwota kredytu nie może przekraczać 50% wartości nieruchomości lub ograniczonego prawa rzeczowego, stanowiącego prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.

Jaki jest maksymalny wiek Kredytobiorcy?

Suma wieku Kredytobiorcy i okresu kredytowania nie powinna przekroczyć 75 lat.

Ile wynosi maksymalny okres kredytowania kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego na nieruchomości?

Maksymalny okres kredytowania wynosi 25 lat z zastrzeżeniem, że suma wieku Kredytobiorcy i okresu kredytowania nie powinna przekroczyć 70 lat.

Ilu Wnioskodawców może ubiegać się o kredyt?

O kredyt może ubiegać się łącznie nie więcej niż 4 Wnioskodawców.

Na co mogę przeznaczyć kredyt konsumpcyjny zabezpieczony na nieruchomości?

Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony na nieruchomości udzielany jest na dowolny cel (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej).

Czy mam prawo odstąpić od Umowy kredytu?

Tak, Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy kredytu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia bez podania przyczyny (w przypadku gdy termin odstąpienia od Umowy kredytu przypada w dniu wolnym od pracy w Banku, to termin ten upływa w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu).

W jaki sposób kredyt konsumpcyjny zabezpieczony na nieruchomości jest wypłacany?

Wypłata kredytu następuje jednorazowo lub w transzach. Wypłata kredytu w transzach następuje w okresie wykorzystania kredytu.

 

Wypłata kredytu realizowana jest w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek bankowy lub jako przelew do innego banku.

Czy mogę w każdym czasie dokonać spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w Umowie dla kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego na nieruchomości?

Tak. Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez konieczności podpisania aneksu do Umowy kredytu, z zastrzeżeniem powiadomienia Banku (pisemnie, telefonicznie lub w innej ogólnie stosowanej formie) najpóźniej 3 dni przed dokonaniem spłaty. Więcej szczegółowych informacji określa Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych zabezpieczonych na nieruchomości w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach.

Masz pytania?

Zadzwoń
Napisz
Zadzwoń
telefon 801 507 307
Opłata za połączenie wg taryfy operatora.
Infolinia dostępna jest całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Napisz

  *wymagane
  *wymagane
  Z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Bank skontaktować się można listownie pod adresem siedziby lub pod adresem e-mail: iod@bsskierniewice.pl. Przysługują Państwu następujące prawa: dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych, przenoszenia Państwa danych. Państwa dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Bez ich podania nie będą Państwo mogli jednak uzyskać odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawa przetwarzania Państwa danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Banku jest udzielenie odpowiedzi na pytania klientów i potencjalnych klientów. Państwa dane zostaną przekazane dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, a także wysyłki newsletterów oraz smsów. Państwa dane przetwarzane będą jedynie przez czas konieczny do udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytanie. Odwołanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. W przypadku wykonywania przez Bank marketingu bezpośredniego występuje możliwość złożenia sprzeciwu, którego nie muszą Państwo uzasadniać. W przypadku przetwarzania danych na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów taki sprzeciw wymaga uzasadnienia.
  pokaż więcej
  Odwiedź placówkę
  Szukaj na mapie
  Lista placówek
  Oddział Banku w Bolimowie
  ul. Farna 4, 99-417 Bolimów
  Tel. 46 838 03 08
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Czwartek
  10.00-17.45
  Wtorek, Środa, Piątek
  8.00-15.30
  • Bankomat
  Oddział Banku w Głuchowie
  al. Klonowa 6, 96-130 Głuchów
  Tel. 46 815 06 46
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  8.00-15.30
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Oddział Banku w Grodzisku Mazowieckim
  ul. Obrońców Getta 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  Tel. 22 755 14 10
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  9.00-16.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  Punkt Obsługi Klienta w Jaktorowie
  ul. Warszawska 4, 96-313 Jaktorów
  Tel. 46 814 20 90
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  9.00-16.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta w Warszawie
  ul. Św. Bonifacego 92/1, 02-940 Warszawa
  Tel. 22 651 81 87
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  09.00-16.45
  Wtorek - Piątek
  08.00-15.45
  • Bankomat
  Oddział Banku w Łowiczu
  ul. Nowy Rynek 30, 99-400 Łowicz
  Tel. 46 837 91 43
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek, Piątek
  8.00-15.40
  Środa, Czwartek
  9.00-16.40
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 1 w Łowiczu
  ul. 1 Maja 8, 99-400 Łowicz
  Tel. 46 838 20 84
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Wtorek
  9.00-16.40
  Środa - Piątek
  8.00-15.40
  Oddział Banku w Łodzi Śródmieście
  ul. Narutowicza 59, 90-130 Łódź
  Tel. 42 678 58 55
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  10.00-17.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 2 w Łodzi
  ul. Dolna 5, 91-463 Łódź
  Tel. 42 616 00 73
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Czwartek
  8.00-15.40
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Oddział Banku w Łyszkowicach
  ul. Głowackiego 32, 99-420 Łyszkowice
  Tel. 46 838 89 21
  Kom. 519 690 301
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Czwartek
  8.00-15.40
  Piątek
  9.00-16.40
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta w Bełchowie
  ul. Przemysłowa 1, 99-418 Bełchów
  Tel. 46 839 61 11
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Środa, Czwartek
  8.00 - 15.40
  Wtorek, Piątek
  9.00 - 16.40
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta w Brzezinach
  ul. Staszica 9, 95-060 Brzeziny
  Tel. 46 832 40 21
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Środa, Piątek
  9.00 - 16.30
  Wtorek, Czwartek
  8.00 - 15.30
  • Bankomat
  Oddział Banku w Nowym Kawęczynie
  Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn
  Tel. 46 831 41 40
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  07:45 - 15:20
  Czwartek
  09:00 – 16:40
  • Bankomat
  Oddział Banku w Piotrkowie Trybunalskim
  ul. Armii Krajowej 15/Szkolna 43, 97-300 Piotrków Trybunalski
  Tel. 44 646 55 60
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  10.00-17.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Oddział Banku w Płocku
  ul. Bielska 45, 09-400 Płock
  Tel. 24 262 34 29
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  09:00-16.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Oddział Banku w Puszczy Mariańskiej
  ul. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska
  Tel. 46 831 84 10
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek
  8.00-15.30
  Środa
  9.00-16.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta w Radziwiłłowie
  ul. Warszawska 15 A, 96-332 Radziwiłłów
  Tel. 46 831 80 70
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Środa, Piątek
  8.00-15.30
  Czwartek
  9.00-16.45
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  I Oddział Banku w Skierniewicach
  ul. Reymonta 25, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 834 48 00
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  10:00-18:00
  Wtorek - Piątek
  8.00-17.00
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta w Makowie
  ul. Brzosty 3A, 96-124 Maków
  Tel. 46 831 26 27
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  8.00 - 15.30
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 3 w Skierniewicach
  ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 834 90 87
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Środa
  09:00-16:40
  Czwartek- Piątek
  08:00-15.40
  Punkt Obsługi Klienta Nr 4 w Skierniewicach
  ul. 500-lecia 1/3, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 835 01 07
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Środa
  9.00-16.40
  Czwartek - Piątek
  8.00-15.40
  • Bankomat
  Oddział Banku w Skierniewicach na osiedlu Widok
  ul. Narbuta-Łuczyńskiego 26, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 832 70 01
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek, Piątek
  8.00-15.30
  Środa, Czwartek
  10.00-17.30
  • Bankomat
  Oddział Banku w Żyrardowie
  ul. Łukasińskiego 13, 96-300 Żyrardów
  Tel. 46 855 47 07
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek
  9.00-16.45
  Środa - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 1 w Żyrardowie
  ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa Nila 12 B, 96-300 Żyrardów
  Tel. 46 854 87 75
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  9.15-17.00

  Dokumenty do pobrania

  Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami

  Sprawdź, czy nie potrzebujesz

  Formularz kontaktowy
  ok Wiadomość została poprawnie wysłana!
  Strona główna strzałka zamknij
  do góry