Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony
na nieruchomości

Prosty sposób na realizację swoich planów!

Twoje korzyści

Jak otrzymać kredyt?

Koszt kredytu

Oprocentowanie: stopa zmienna oparta o stawkę WIBOR.

 

Koszty

Oprocentowanie

Prowizja za udzielenie i/lub podwyższenie kredytu1

Koszty

śr. WIBOR 3M + marża do 5 p.p.

1,00% – 3,00 %

1 jednorazowo

Bank pobiera opłatę przygotowawczą od wnioskowanej kwoty zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach.

Nowość

Ubezpieczenie na życie i zdrowie

Skorzystaj z atrakcyjnego ubezpieczenia i zabezpiecz się przed niekorzystnym wpływem zdarzeń losowych! Ubezpieczenie umożliwia ochronę m.in. na wypadek utraty pracy czy nieszczęśliwego wypadku

Sprawdź strzałka

Pytania i odpowiedzi

Co to jest RRSO?

RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) to całkowity koszt kredytu ponoszony przez Kredytobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

Czym jest całkowity koszt kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego na nieruchomości?

Całkowity koszt kredytu – wszelkie koszty, które Kredytobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności:

a) odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże, jeżeli są znane Bankowi,
b) koszty usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub uzyskania go na oferowanych warunkach – z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych i opłat sądowych ponoszonych przez Kredytobiorcę.

Czym jest całkowita kwota kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego na nieruchomości?

Całkowita kwota kredytu – maksymalna kwota wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu, które Bank udostępnia Kredytobiorcy na podstawie Umowy o kredyt, a w przypadku Umowy o kredyt, dla której nie przewidziano tej maksymalnej kwoty – suma wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu hipotecznego, które Bank udostępnia Kredytobiorcy na podstawie Umowy o kredyt.

Czym jest całkowita kwota do zapłaty?

Całkowita kwota do zapłaty to suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu.

Czym jest zdolność kredytowa?

Jest to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, w terminach i wysokości określonych w Umowie kredytu.

Jaka jest minimalna kwota kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego na nieruchomości?

Minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 10 000 zł.

Jak jest maksymalna kwota kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego na nieruchomości?

Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy i wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, przy czym maksymalna kwota kredytu nie powinna przekraczać wysokości 50% wartości nieruchomości lub ograniczonego prawa rzeczowego, stanowiącego prawne zabezpieczenie spłaty kredytu. Kwota maksymalna to 2 500 000,00 zł.

Jaki jest maksymalny wiek Kredytobiorcy?

Suma wieku Kredytobiorcy i okresu kredytowania nie powinna przekroczyć 70 lat.

Ile wynosi maksymalny okres kredytowania kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego na nieruchomości?

Maksymalny okres kredytowania nie może być dłuższy niż 25 lat.

Ilu Wnioskodawców może ubiegać się o kredyt?

O kredyt może ubiegać się łącznie nie więcej niż 4 Wnioskodawców.

Na co mogę przeznaczyć kredyt konsumpcyjny zabezpieczony na nieruchomości?

Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony na nieruchomości udzielany jest na dowolny cel (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej).

Czy mam prawo odstąpić od Umowy kredytu?

Tak, Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy kredytu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia bez podania przyczyny (w przypadku gdy termin odstąpienia od Umowy kredytu przypada w dniu wolnym od pracy w Banku, to termin ten upływa w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu).

W jaki sposób kredyt konsumpcyjny zabezpieczony na nieruchomości jest wypłacany?

Wypłata kredytu następuje jednorazowo lub w transzach. Wypłata kredytu w transzach następuje w okresie wykorzystania kredytu.

 

Wypłata kredytu realizowana jest w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek bankowy lub jako przelew do innego banku.

Czy mogę w każdym czasie dokonać spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w Umowie dla kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego na nieruchomości?

Tak. Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez konieczności podpisania aneksu do Umowy kredytu, z zastrzeżeniem powiadomienia Banku (pisemnie, telefonicznie lub w innej ogólnie stosowanej formie) najpóźniej 3 dni przed dokonaniem spłaty. Więcej szczegółowych informacji określa Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych zabezpieczonych na nieruchomości w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach.

Jakie źródło dochodu muszę mieć, aby uzyskać kredyt?

Ważne jest, aby było to udokumentowane źródło dochodu pochodzące z różnych tytułów. Może być to m.in. dochód z tytułu: zatrudnienia, renty lub emerytury, prowadzonej działalności gospodarczej, wykonywania wolnego zawodu, prowadzenia gospodarstwa rolnego. Więcej szczegółowych informacji określa Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych zabezpieczonych na nieruchomości w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach.

Czy osoby niespokrewnione mogą starać się o kredyt?

Tak.

Kiedy nastąpi uruchomienie wypłaty lub transzy?

W celu uruchomienia kredytu lub transzy, Kredytobiorca składa każdorazowo w Banku pisemną dyspozycję, przy czym: uruchomienie kredytu lub transzy nastąpi w terminie wskazanym przez Kredytobiorcę w dyspozycji wypłaty. Ponadto termin uruchomienia ostatniej transzy nie może przekroczyć 24 miesięcy od dnia uruchomienia pierwszej transzy dla kredytów wypłacanych w transzach. Więcej szczegółowych informacji określa Regulamin kredytowania na cele mieszkaniowe zabezpieczone hipotecznie w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach.

W jaki sposób mogę zabezpieczyć spłatę kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego na nieruchomości?

Kredytobiorca zobowiązany jest do ustanowienia i utrzymania prawnych zabezpieczeń określonych w Umowie kredytu.

 

Podstawowe, obligatoryjne formy zabezpieczenia kredytu określa Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych zabezpieczonych na nieruchomości w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach.

W jaki sposób mogę spłacać raty kredytu konsumpcyjnego zabezpieczony na nieruchomości?

Spłata kapitału i odsetek następuje miesięcznie lub kwartalnie, w terminach określonych w Umowie kredytu oraz harmonogramie spłaty, stanowiącym załącznik do Umowy kredytu: w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych (równe raty kapitałowe i odsetki liczone od aktualnego zadłużenia), lub w równych  ratach kapitałowo-odsetkowych (rosnące raty kapitałowe i odsetki liczone od aktualnego zadłużenia).

 

Spłata kredytu może odbywać się poprzez:

 • wpłaty gotówkowe na rachunek wskazany przez Bank w umowie kredytowej,
 • wpłaty bezgotówkowe (przelewu) na rachunek wskazany przez Bank w umowie kredytowej,
 • obciążenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku na podstawie udzielonego Bankowi pełnomocnictwa.

 

Dowód wpłaty lub polecenie przelewu powinny zawierać imię i nazwisko Kredytobiorcy oraz numer umowy kredytu.

 

Więcej szczegółowych informacji określa Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych zabezpieczonych na nieruchomości w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach.

Masz pytania?

Zadzwoń
Napisz
Odwiedź placówkę
Zadzwoń
telefon 801 507 307
Opłata za połączenie wg taryfy operatora.
Infolinia dostępna jest całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Napisz

  *wymagane

  *wymagane
  Z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Bank skontaktować się można listownie pod adresem siedziby lub pod adresem e-mail: iod@bsskierniewice.pl. Przysługują Państwu następujące prawa: dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych, przenoszenia Państwa danych. Państwa dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Bez ich podania nie będą Państwo mogli jednak uzyskać odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawa przetwarzania Państwa danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Banku jest udzielenie odpowiedzi na pytania klientów i potencjalnych klientów. Państwa dane zostaną przekazane dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, a także wysyłki newsletterów oraz smsów. Państwa dane przetwarzane będą jedynie przez czas konieczny do udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytanie. Odwołanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. W przypadku wykonywania przez Bank marketingu bezpośredniego występuje możliwość złożenia sprzeciwu, którego nie muszą Państwo uzasadniać. W przypadku przetwarzania danych na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów taki sprzeciw wymaga uzasadnienia.

  pokaż więcej
  Odwiedź placówkę
  Szukaj na mapie
  Lista placówek
  Oddział Banku w Bolimowie
  ul. Farna 4, 99-417 Bolimów
  Tel. 46 838 03 08
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Czwartek
  10.00-17.45
  Wtorek, Środa, Piątek
  8.00-15.30
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Oddział Banku w Głuchowie
  al. Klonowa 6, 96-130 Głuchów
  Tel. 46 815 06 46
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  8.00-15.30
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Oddział Banku w Grodzisku Mazowieckim
  ul. Obrońców Getta 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  Tel. 22 755 14 10
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  9.00-16.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta w Jaktorowie
  ul. Warszawska 4, 96-313 Jaktorów
  Tel. 46 814 20 90
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  9.00-16.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta w Warszawie
  ul. Św. Bonifacego 92/1, 02-940 Warszawa
  Tel. 22 651 81 87
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  09.30-16.30
  Wtorek - Piątek
  08.30-15.30
  • Bankomat
  Oddział Banku w Łowiczu
  ul. Nowy Rynek 30, 99-400 Łowicz
  Tel. 46 837 91 43
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek, Piątek
  8.00-15.40
  Środa, Czwartek
  9.00-16.40
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 1 w Łowiczu
  ul. 1 Maja 8, 99-400 Łowicz
  Tel. 46 838 20 84
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek
  9.00-16.40
  Środa - Piątek
  8.00-15.40
  Oddział Banku w Łodzi Śródmieście
  ul. Narutowicza 59, 90-130 Łódź
  Tel. 42 678 58 55
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  10.00-17.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 2 w Łodzi
  ul. Dolna 5, 91-463 Łódź
  Tel. 42 616 00 73
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  8.00 -15.45
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Oddział Banku w Łyszkowicach
  ul. Głowackiego 32, 99-420 Łyszkowice
  Tel. 46 838 89 21
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Czwartek
  8.00-15.30
  Piątek
  9.00-16.30
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta w Bełchowie
  ul. Przemysłowa 1, 99-418 Bełchów
  Tel. 46 839 61 11
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Środa, Czwartek
  8.00 - 15.30
  Wtorek, Piątek
  9.00 - 16.30
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta w Brzezinach
  ul. Staszica 9, 95-060 Brzeziny
  Tel. 46 832 40 21
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Środa, Piątek
  9.00 - 16.30
  Wtorek, Czwartek
  8.00 - 15.30
  • Bankomat
  Oddział Banku w Nowym Kawęczynie
  Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn
  Tel. 46 831 41 40
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  7.45-15.15
  • Bankomat
  Oddział Banku w Piotrkowie Trybunalskim
  ul. Armii Krajowej 15/Szkolna 43, 97-300 Piotrków Trybunalski
  Tel. 44 646 55 60
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  10.00-17.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Oddział Banku w Płocku
  ul. Bielska 45, 09-400 Płock
  Tel. 24 262 34 29
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  10.00-17.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Oddział Banku w Puszczy Mariańskiej
  ul. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska
  Tel. 46 831 84 10
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek
  8.00-15.30
  Środa
  9.00-16.45
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta w Radziwiłłowie
  Najbliższy bankomat - Oddział Banku w Puszczy Mariańskiej
  ul. Warszawska 15 A, 96-332 Radziwiłłów
  Tel. 46 831 80 70
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Środa, Piątek
  8.00-15.30
  Czwartek
  9.00-16.45
  I Oddział Banku w Skierniewicach
  ul. Reymonta 25, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 834 48 02
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  8.00-18.00
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta w Makowie
  ul. Brzosty 3A, 96-124 Maków
  Tel. 46 831 26 27
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  8.00 - 15.30
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 3 w Skierniewicach
  ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 834 90 87
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Czwartek
  9.00-16.40
  Piątek
  8.00-15.40
  Punkt Obsługi Klienta Nr 4 w Skierniewicach
  ul. 500-lecia 1/3, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 835 01 07
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek
  8.00-15.30
  Środa - Piątek*
  9.00-16.15 (czwartek do 16:30)
  • Bankomat
  Oddział Banku w Skierniewicach na osiedlu Widok
  ul. Narbuta-Łuczyńskiego 26, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 832 70 01
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek, Piątek
  8.00-15.30
  Środa, Czwartek
  10.00-17.30
  • Bankomat
  Oddział Banku w Żyrardowie
  ul. Łukasińskiego 13, 96-300 Żyrardów
  Tel. 46 855 47 07
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek
  9.00-16.45
  Środa - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 1 w Żyrardowie
  ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa Nila 12 B, 96-300 Żyrardów
  Tel. 46 854 87 75
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  9.15-17.00

  Dokumenty do pobrania

  Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami

  Sprawdź, czy nie potrzebujesz

  Nota prawna

  Rozwiń, aby dowiedzieć się o przykładzie reprezentatywnym dla kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego na nieruchomości.

  Rozwiń

  pokaż więcej
  Formularz kontaktowy
  ok Wiadomość została poprawnie wysłana!
  Strona główna strzałka zamknij
  do góry