Reklamacje

Zapoznaj się z zasadami wnoszenia i rozpatrywania reklamacji w Banku.

Zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji w Banku

Pracownicy Banku Spółdzielczego w Skierniewicach dokładają wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi oraz oferowane produkty spełniały rynkowe standardy, a obsługa klienta była zawsze na najwyższym poziomie.

Jeśli jednak nie jesteś zadowolony ze świadczonych przez nas usług lub znajdujący się w naszej ofercie produkt nie spełnił Twoich oczekiwań – możesz złożyć reklamację w jednej z poniższych form.

Reklamacja może być złożona w każdej jednostce Banku obsługującej klientów:


Wszystkie reklamacje wpływające do Banku Spółdzielczego w Skierniewicach rozpatrywane są ze szczególną starannością.

Staramy się jak najszybciej udzielić odpowiedzi na kierowane do Banku Spółdzielczego w Skierniewicach zapytania. 

 

Reklamację rozpatrujemy i udzielamy na nią odpowiedzi, nie później niż w terminie: 

✓ 15 dni roboczych od daty jej otrzymania, dla reklamacji złożonej przez Klienta, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej;

✓ 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji, niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej;

✓ 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania, dla reklamacji złożonej przez osobę, która nie zawarła umowy z Bankiem, albo wobec której nie został wypełniony obowiązek informacyjny o zasadach składania i rozpatrywania reklamacji w Banku;

✓ wskazanym przez organ administracyjny (dotyczy np. KNF, Prezesa UOKiK, Rzecznika Finansowego).

Jednak w przypadkach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień maksymalny czas udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną reklamację może wynieść:

 ✓ 35 dni roboczych, dla reklamacji złożonej przez Klienta, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej, w szczególności reklamacji kartowych rozpatrywanych przy udziale Visa lub MasterCard;

 ✓ 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji, niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.


W przypadku przedłużonego terminu rozpatrzenia reklamacji poinformujemy Cię o przyczynie opóźnienia, wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.

 

Zgłaszane przez Ciebie reklamacje rozpatrywane są przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach nieodpłatnie.

Odpowiedź dotycząca zgłoszonej przez Ciebie skargi czy reklamacji nie satysfakcjonuje Cię?

W takiej sytuacji możesz złożyć do Banku odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację.

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, Klienci indywidualni mają możliwość:

odwołania się w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji do Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach;
zwrócenia się do właściwego miejscowo Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta);
zwrócenia się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego działającego przy Związku Banków Polskich (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta) w przypadkach roszczeń określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich (www.zbp.pl);
wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną),
wystąpienia do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie postępowania polubownego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną);
wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi Spółdzielczemu w Skierniewicach do sądu powszechnego właściwego według siedziby Banku lub miejsca zamieszkania Klienta

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, Klient instytucjonalny ma możliwość:

odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi – do Zarządu Banku;
wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi Spółdzielczemu w Skierniewicach do sądu powszechnego właściwego według siedziby Banku lub miejsca zamieszkania Klienta

Dokumenty do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami
do góry