Aktualności

Umowy Subwencji Finansowej – PFR
– ważny komunikat!

20.11.2020

KOMUNIKAT

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach
Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie
do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła
Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej
działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego
lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową,
wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym
lub poświadczyć podpisy notarialnie.

Należy pamiętać, że:

1)    Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję.
W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia
podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania
godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie
mogło być zaakceptowane;

2)    Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową,
jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba
lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

Zarówno Pełnomocnictwo jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem
z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionego kanału:

1) W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

a) na adres mailowy: bank@bsskierniewice.pl

2) W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi:

a) osobiście w placówce Banku,

b) przesłać pocztą na adres: Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, ul. Reymonta 25, 96-100 Skierniewice, dopiskiem „Tarcza Finansowa”.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie
do 31 grudnia 2020 r. ze względu na obecną sytuację epidemiczną kraju prosimy o przesyłanie
dokumentów w terminach wcześniejszych.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy
przez Fundusz PFR.

UWAGA !!!!

Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, Bank samodzielnie pobierze z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta oraz przedstawi go w bankowości elektronicznej we Wniosku Umocowanie do akceptacji Przedsiębiorcy. W tym przypadku Przedsiębiorcy nic nie muszą dostarczać do Banku. Wystarczy tylko, że zalogują się do swojej bankowości elektronicznej, wejdą na Wniosek Umocowanie i zatwierdzą przedstawione tam dane w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Najnowsze aktualności

do góry