FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act

FATCA

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA („Ustawa FATCA”), na polskie instytucje finansowe nałożony został obowiązek identyfikacji amerykańskiej rezydencji podatkowej Klientów banku.

Zgodnie z art. 19 Ustawy FATCA, na potrzeby identyfikacji rachunków finansowych, otwartych między dniem 1 lipca 2014 r. a dniem 1 grudnia 2015 r., Bank Spółdzielczy w Skierniewicach zobowiązany jest do pozyskania oświadczenia o statusie rezydencji podatkowej USA osób, na których rzecz prowadzi rachunki.

W przypadku nieprzekazania przez Klienta do 1 grudnia 2016 r. Oświadczenia o statusie FATCA, Bank będzie zobowiązany do zablokowania dostępu do środków zgromadzonych na jego rachunkach, w ciągu 3 dni roboczych po upływie w/w terminu, do czasu złożenia przez klienta Oświadczenia o statusie FATCA. Bank przypomina, że obowiązek złożenia oświadczenia FATCA spoczywa na wszystkich klientach, którzy otworzyli rachunki finansowe w okresie 1 lipiec 2014 r.- 1 grudnia 2015 r., oraz którzy otrzymali od Banku korespondencje zawierającą formularz Oświadczenia.

W związku z powyższym, Bank zwraca się do Klientów, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku złożenia oświadczenia FATCA z prośbą jak najszybsze jego przekazanie:


osobiście
do Oddziału obsługującego Państwa rachunek
osobiście do innego, dowolnie wybranego Oddziału Banku Spółdzielczy w Skierniewicach
pełna lista Oddziałów w zakładce "Znajdź placówkę"
drogą korespondencyjną
istem poleconym na adres Oddziału obsługującego Państwa rachunek (za datę złożenia oświadczenia traktuje się datę wpływu oświadczenia do Banku)
Ważne

Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Skierniewicach nie świadczy usług doradztwa podatkowego ani prawnego w ramach procesu klasyfikacji FATCA. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych prosimy o kontakt ze swoim radcą prawnym / doradcą podatkowym.

Pytania i odpowiedzi

Co to jest FATCA?

FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act – jest amerykańską regulacją prawną o zgodności z przepisami podatkowymi dla kont zagranicznych, uchwaloną 28.03.2010 r. przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz IRS (amerykański Urząd Skarbowy).

Ten akt prawny zobowiązuje instytucje finansowe (z krajów, które podpisały ze Stanami Zjednoczonymi, umowy międzynarodowe FATCA, w tym Polska) takie jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, instytucje powiernicze prowadzące rachunki dla amerykańskich podatników do przekazywania (za pośrednictwem Ministerstwa Finansów) amerykańskim organom podatkowym informacji dotyczących tych rachunków.

Uwaga: obowiązek przekazywania przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach informacji o rachunkach dotyczy tylko rezydentów podatkowych Stanów Zjednoczonych!

Klienci, którzy nie zostaną zidentyfikowani jako osoby fizyczne / podmioty podlegające FATCA, bądź złożą zgodnie z prawdą negatywne oświadczenie FATCA, nie muszą obawiać się, że jakiekolwiek dane dotyczące ich konta bankowego zostaną przekazane amerykańskim organom podatkowym.

Jaki jest cel FATCA?

Podstawowymi celami FATCA są:

 

1) zapobieganie wykorzystywaniu przez amerykańskich podatników rachunków zagranicznych w celu

uniknięcia opodatkowania zysków od inwestycji;

2) umożliwienie amerykańskiemu Urzędowi Podatkowemu pozyskiwania informacji o zagranicznych

inwestycjach amerykańskich rezydentów podatkowych;

3) ograniczenie możliwości unikania opodatkowania przez amerykańskich rezydentów podatkowych

i w rezultacie zwiększenie dochodów budżetu.

Czy i od kiedy FATCA obowiązuje w Polsce?

Implementacja zapisów FATCA w Polsce rozpoczęła się od podpisania w dniu 7.10.2014 r. Umowy między Rządem RP a Rządem USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Umowy międzynarodowej FATCA).

Podstawy prawne do realizacji wynikających z Umowy międzynarodowej FATCA określa przyjęta w dniu 9.10.2015 r. Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem RP a Rządem USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015 r. poz. 1712) (Ustawa o wykonywaniu umowy FATCA).

Ustawa weszła w życie 01.12.2015 r.

Czy każdy Klient musi zostać poddany identyfikacji pod kątem FATCA?

Tak, każdy Klient musi zostać poddany identyfikacji pod kątem FATCA. Sposób identyfikacji różni się w zależności od tego w czyim posiadaniu jest rachunek (Klient indywidualny/ instytucjonalny) oraz okresu, w jakim została podpisana umowa rachunku. Bank będzie stosował Procedurę identyfikacji poszczególnych Klientów zgodnie z założeniami opisanymi w Umowie międzynarodowej FATCA oraz Ustawie o wykonywaniu umowy FATCA z dnia 9.10.2015 r.

Jakie obowiązki spoczywają na Kliencie w związku z FATCA?

W związku z wejściem w życie Ustawy FATCA, Bank zobowiązany jest do identyfikacji i weryfikacji Klienta pod kątem spełniania przez każdego Klienta przesłanek US indicia, nadania mu statusu osoby fizycznej lub podmiotu podlegającego FATCA oraz przekazania informacji o amerykańskim rachunku raportowanym właściwemu organowi.

Bank BPS S.A. w celu realizacji obowiązków nałożonych na niego na podstawie Ustawy o wykonywaniu umowy FATCA oraz Umowy międzynarodowej FATCA jest zobowiązany do identyfikacji statusu Klienta.

W związku z powyższym Klient obowiązany jest do:

1) przedłożenia Bankowi w wyznaczonym terminie oświadczenia FATCA;

2) przedłożenia Bankowi dodatkowych wyjaśnień i dokumentów wyłącznie w uzasadnionych wypadkach (w celu kompletnej weryfikacji jego statusu w razie zaistnienia wątpliwości co do prawidłowości oświadczenia);

3) terminowego informowania Banku o każdorazowej zmianie okoliczności oraz danych deklarowanych w oświadczeniu FATCA.

Jaki dokument powinien wypełnić Klient w ramach FATCA?

Standardowo jedyny dokument, jaki musi wypełnić Klient Banku Spółdzielczego w Skierniewicach to oświadczenie FATCA. Doradca Klienta poprosi o wypełnienie poniższego oświadczenia w momencie podpisywania umowy o prowadzenie rachunków objętych FATCA.

 

Oświadczenie dla Klienta indywidualnego do pobrania TUTAJ
Oświadczenie dla Klienta instytucjonalnego do pobrania TUTAJ

W jakim terminie Klient powinien przekazać oświadczenie FATCA?

Umowa międzynarodowa wskazuje, że standardowo pozyskanie oświadczeń FATCA powinno następować w momencie otwierania rachunku. Niemniej Umowa międzynarodowa daje Klientom prawo do złożenia wymaganego oświadczenia FATCA w terminie do 90 dni od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie rachunku.

Klienci, którzy otrzymali z Banku informację o konieczności złożenia oświadczenia FATCA, powinni złożyć je w terminie wskazanym w piśmie.

Na jakiej podstawie prawnej Bank żąda od Klienta dokumentów związanych z FATCA?

Klient jest zobowiązany do przedstawienia oświadczeń oraz innych wymaganych przez Bank dokumentów na podstawie 19 ust. 5 Ustawy o wykonywaniu umowy FATCA.

Zgodnie z tym samym zapisem, wszelkie oświadczenia są składane przez Klienta pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Co musi zrobić Klient w przypadku zmiany jego statusu FATCA?

W razie zmiany danych objętych oświadczeniem, Klient zobowiązany jest do powiadomienia Banku o takiej zmianie.

Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje na temat FATCA?

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Oddziału.

Dokumenty do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami
do góry