Aktualności

Informacja o wskaźnikach referencyjnych BMR

01.07.2022

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach informuje o działaniach podjętych w celu dostosowania do wymogów rozporządzenia BMR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 z późniejszymi zmianami).

Podobnie jak cały sektor bankowy monitorujemy czynności podejmowane przez regulatorów w zakresie wskaźników referencyjnych oraz wdrażamy rozwiązania mające na celu dostosowanie swoich działań do wymogów Rozporządzenia BMR.

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach przyjął plan awaryjny na okoliczność zaprzestania opracowania lub istotnej zmiany wskaźników referencyjnych wykorzystywanych w relacjach z klientami i odzwierciedlenia ich w odpowiednich umowach w zakresie:

  • wyznaczania tzw. wskaźnika alternatywnego, który będzie stosowny w związku z zaistnieniem takich zdarzeń jak zaprzestanie opracowywania lub publikowania wskaźnika referencyjnego,
  • wskazania rozwiązań, które znajdują zastosowanie w przypadku, gdy nie został wyznaczony wskaźnik alternatywny lub nie może być on stosowany w związku z zaistnieniem takich zdarzeń jak zaprzestanie jego opracowania lub publikowania,
  • wskazania działań, jakie bank podejmie w przypadku tymczasowej niedostępności wskaźnika referencyjnego.

W odniesieniu do umów zawartych przez Kredytobiorców przed dniem 1 lipca 2022 opartych o stawkę WIBOR, Bank umożliwia zawarcie bezpłatnego aneksu wprowadzającego zapisy planu awaryjnego. W celu podpisania aneksu do umowy kredytowej, zapraszamy do wybranej placówki Banku.

Najnowsze aktualności

do góry