Aktualności

Ustawowe wakacje kredytowe

26.07.2022

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć tylko jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Jeśli masz kredyt hipoteczny w złotówkach i chcesz zawiesić jego spłatę, sprawdź, czy możesz skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych.

Od 1 sierpnia 2022 roku można zawiesić spłatę kredytu hipotecznego:

 1. od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 2. od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 3. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale.

Wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu dostępny jest do pobrania poniżej.

Bank przyjmuje od Kredytobiorcy Wniosek poprzez:

 • złożenie Wniosku w Placówce Banku;
 • dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Banku;
 • dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową na adres wakacjekredytowe@bsskierniewice.pl, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym poprzez ePUAP wszystkich Współkredytobiorców.

Warto wiedzieć, że…

 1. Wakacje kredytowe nie anulują zawieszonych rat kredytu. Wakacje polegają na przesunięciu rat na koniec okresu kredytowania i wydłużeniu jego okresu. Umowa Twojego kredytu nie wymaga aneksowania.
 2. Jeśli posiadasz kredyt z ubezpieczeniem, pamiętaj, że wakacje kredytowe nie spowodują zawieszenia opłat i składek związanych z ubezpieczeniem.

 

Kredytobiorca ma prawo do skorzystania z wakacji kredytowych, jeśli spełnia wszystkie poniższe warunki:

 1. Umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r.
 2. Okres kredytowania kończy się po 31 grudnia 2022 r.
 3. Kredyt hipoteczny jest w złotych polskich.
 4. Środki z kredytu zostały przeznaczone na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
 5. Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego wpłynie do Banku nie później niż w dniu płatności raty.
 6. W przypadku wniosków przesłanych pocztą/kurierem za datę wpływu uznaje się datę wpływu wniosku do Banku.

 

Wnioski składane drogą mailową na adres wakacjekredytowe@bsskierniewice.pl zostaną przyjęte do realizacji oraz będą rozpatrzone:

1.   W tym samym dniu roboczym, jeżeli:

a. wniosek został wypełniony prawidłowo oraz

b. wpłynął na skrzynkę email Banku do godziny 15:00;

2.  W kolejnym dniu roboczym, jeżeli:

a. wniosek został wypełniony prawidłowo oraz

b. wniosek wpłynął po godzinie 15:00 lub został przesłany w dzień wolny od pracy.

Przypominamy, że wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego należy przekazać do Banku nie później niż w dniu płatności raty. W przypadku, kiedy wniosek został doręczony na wskazany adres mailowy po godz. 15.00 w terminie płatności raty wskazanej we wniosku, wniosek w tym zakresie jest odrzucany. Powyższy harmonogram rozpatrywania wniosków, podyktowany jest godzinami pracy Banku.

Najnowsze aktualności

do góry