Fundusze Inwestycyjne Generali Investments TFI S.A.

Inwestycje dopasowane do każdego budżetu.
To od Ciebie i Twoich możliwości zależy, ile odkładasz.

Twoje korzyści

Generali Investments TFI S.A.

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach prowadzi sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych firmy Generali Investments TFI S.A.

Generali Investments TFI jest częścią Grupy Generali - silnej i stabilnej, międzynarodowej grupy finansowej. Jest szóstą co do wielkości spółką zarządzającą aktywami w Polsce, z aktywami pod zarządzaniem o wartości 3,3 mld euro.

Ma około 135 000 inwestorów indywidualnych i 550 inwestorów instytucjonalnych i oferuje szeroką gamę produktów inwestycyjnych w zakresie funduszy akcji, instrumentów dłużnych, jak i strategii absolutnej stopy zwrotu.

Silną pozycję Towarzystwa na rynku funduszy inwestycyjnych potwierdzają osiągane wyniki, a także liczne wyróżnienia dla zarządzających funduszami na przestrzeni ostatnich lat, w tym wielokrotnie za najlepsze TFI w Polsce.

Zanim zainwestujesz

Aktualna oferta

Zapoznaj się z aktualną ofertą TFI Generali Investments

Dzięki nawiązaniu współpracy z TFI Generali Investments wprowadziliśmy do swojej oferty ciekawe i zróżnicowane produkty. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

 

Sprawdź strzałka

Ważne zmiany

1 stycznia 2021 roku zmieniają się zasady wyceny aktywów subfunduszy zarządzanych przez Generali Investments TFI oraz zasady przetwarzania zleceń.

Zasady wyceny aktywów subfunduszy Wycena aktywów subfunduszy za bieżący Dzień Wyceny (D) będzie dokonywana i publikowana w następnym Dniu (D+1), w oparciu o kursy zamknięcia rynków z Dnia Wyceny (D), a nie jak dotychczas o kursy z godz. 12:00.
Zasady przetwarzania zleceńZasady przetwarzania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa zostają ujednolicone. Zlecenia - poprawnie złożone, opłacone i dostarczone do Agenta Transferowego (AT) do końca bieżącego Dnia Wyceny (D) - zostaną najwcześniej przetworzone po cenie z następnego Dnia Wyceny (D+1), która zostanie ustalona i opublikowana w kolejnym Dniu Wyceny (D+2).

Bez zmian pozostaje fakt, że termin realizacji zleceń nie może przekroczyć 7 dni, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

Szczegółowe informacje dotyczące nowych zasad znajdą Państwo w Pytaniach i odpowiedziach dostępnych poniżej.

Pytania i odpowiedzi

Co to są fundusze inwestycyjne?

Fundusz inwestycyjny to lokowanie środków finansowych na określony cel. Każdy fundusz ma określoną politykę inwestycyjną, która określa m.in. rodzaj aktywów w jakie lokuje środki uczestników, region inwestycji oraz założenia strategii inwestycyjnej:

 • fundusz i jego aktywa nie są własnością firmy zarządzającej, lecz należą do poszczególnych inwestorów;
 • fundusz inwestycyjny nie może zbankrutować;
 • fundusz ma odrębną osobowość prawną;
 • środki funduszu zarządzane są przez specjalistów (licencjonowanych przez KNF);
 • inwestorem funduszu mogą być zarówno osoby fizyczne, jak również osoby prawne oraz podmioty organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  Rodzaje funduszy ze względu na konstrukcję prawną:
 • fundusze otwarte – zbywają i odkupują  jednostki uczestnictwa w każdym dniu wyceny na życzenie klientów.
 • fundusze zamknięte – emitują nie jednostki uczestnictwa, a certyfikaty inwestycyjne. Ilość certyfikatów do wydania jest ograniczona do ustaleń dokonywanych w kolejnych emisjach. Uczestnik funduszu zamkniętego nie może również wymagać wykupienia certyfikatu w dowolnym momencie. Zgłoszenie umorzenia następuje tylko w terminach określonych przez fundusz. Zwykle odbywa się to raz na miesiąc lub raz na kwartał. Do tego typu funduszy można przystąpić przez subskrypcję odbywającą się w określonym czasie.
 • fundusze specjalistyczne (otwarte i zamknięte) – do których przystąpienie jest ograniczone  koniecznością spełnienia określonych warunków, istnieją np. fundusze przeznaczone wyłącznie dla pracowników danej instytucji.

  Fundusze można podzielić także ze względu na przyjęte cele inwestycyjne oraz skład portfela:
 • fundusze dłużne krótkoterminowe – inwestują w bezpieczne papiery wartościowe o krótkim terminie wykupu; polecane dla osób, które zamierzają inwestować krócej niż rok. Jest to dobry wybór dla inwestorów ceniących niskie ryzyko, chcących przeczekać zmiany na rynkach akcji lub obligacji.
 • fundusze obligacji – inwestują w bezpieczne papiery wartościowe o dłuższym terminie wykupu; dobra inwestycja dla zamierzających inwestować dłużej niż rok, a krócej niż 3 lata.
 • fundusze mieszane (stabilnego wzrostu lub zrównoważone) – inwestują część środków w bezpieczne papiery wartościowe, a część w akcje przedsiębiorstw. Podział portfela zależy od przyjętego w statucie funduszu zapisu.
 • fundusze akcji – inwestują w akcje przedsiębiorstw polskich i zagranicznych.


Fundusz parasolowy to zbiór pojedynczych funduszy, zwanych subfunduszami, które skupione są w ramach jednego podmiotu prawnego. Taka forma funduszu inwestycyjnego została wprowadzona na podstawie Ustawy o funduszach inwestycyjnych z 2004 roku. W skład jednego funduszu parasolowego mogą wchodzić subfundusze zarządzane tylko przez jedno TFI, jednak ich charakter może być całkiem odmienny. Subfundusze różnią się między sobą przede wszystkim polityką inwestycyjną. Klient, wpłacając pieniądze do funduszu parasolowego, sam określa, w których subfunduszach chce je ulokować i w jakiej proporcji. Inwestowany kapitał równie dobrze może trafić tylko do jednego subfunduszu.

 

Korzyści z inwestycji w fundusz parasolowy:

 

Podstawową zaletą funduszy parasolowych jest swobodny przepływ kapitału pomiędzy subfunduszami w ramach tego samego „parasola”. W każdej chwili klient może przenieść jednostki do innego subfunduszu, nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów oraz znacznie obniżając czas trwania takiej operacji w porównaniu do przeniesienia kapitału do funduszu zarządzanego przez inne TFI. Inwestor, spodziewając się spadków na giełdzie, może szybko „uciec” z agresywnego funduszu akcyjnego do bezpieczniejszego subfunduszu obligacyjnego i znów powrócić do akcji w dogodnym momencie.

Najważniejszą kwestią dotyczącą funduszy parasolowych jest brak obowiązku płacenia podatku od zysków kapitałowych przy zamianach jednostek pomiędzy subfunduszami. Nie oznacza to jednak, że podatek po prostu przepada i ewentualne zyski w pełnej kwocie trafiają do kieszeni inwestora. Płatność podatku zostaje odroczona do momentu całkowitego wycofania kapitału z danego funduszu parasolowego.

Czy regularne wpłaty są konieczne?

Regularne wpłaty do funduszy nie są konieczne. Wpłaty możesz realizować w dowolnym czasie i na dowolne fundusze. Możesz wpłacać duże kwoty jednorazowo lub w częściach. Zalecamy jednak regularne inwestycje, zwłaszcza w fundusze akcji, co pozwoli uniknąć dużej zmienności Twoich oszczędności. Zawsze należy pamiętać o ryzyku inwestycyjnym.

Czym jest ryzyko inwestycyjne?

Ryzyko inwestycyjne – to nic innego, jak niepewność w kwestii wielkości osiąganego zysku lub straty, jaką może przynieść nasza inwestycja. Nie oznacza to jednak, że należy zrezygnować z inwestycji, tylko właściwie określić własny poziom tolerancji ryzyka inwestycyjnego tak, by uniknąć niemiłych niespodzianek.

Czy mogę osiągnąć zyski?

Fundusze inwestycyjne nie dają gwarancji osiągnięcia zysków. Fundusze różnią się między sobą skalą ryzyka, a także możliwymi zyskami. Należy określić indywidualny (akceptowalny) poziom ryzyka i potencjalnych zysków.

Gdzie mogę zapoznać się z podstawowymi pojęciami dotyczących inwestowania?

Baza wiedzy zawierające podstawowe pojęcia dostępna jest na stronie Generali Investments. Sprawdź.

Dlaczego zasady wyceny i realizacji zleceń zostają zmienione?

Zasady wyceny zmieniają się z dwóch powodów.

 

 • Po pierwsze – w celu ujednolicenia zasad realizacji zleceń. Od 1 stycznia 2021 roku wszystkie prawidłowo złożone, opłacone i dostarczone w bieżącym Dniu Wyceny (D) do Agenta Transferowego (AT) zlecenia będą realizowane jednolicie dla wszystkich subfunduszy, najwcześniej po cenie z Dnia Wyceny (D+1), co ułatwi Państwu kontrolę nad własnym  portfelem inwestycyjnym.

 

 • Po drugie – wdrożenie standardu rynkowego w procesie wyceny pozwoli wprost porównywać wyniki naszych subfunduszy z konkurentami, zarówno polskimi jak i zagranicznymi.

Na czym polega zmiana zasady wyceny i realizacji zleceń?

 • Wycena aktywów subfunduszy za bieżący Dzień Wyceny (D) będzie dokonywana i publikowana w następnym Dniu (D+1), w oparciu o kursy zamknięcia rynków z Dnia Wyceny (D), a nie jak dotychczas o kursy z godz. 12:00.
 • Zasady przetwarzania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa zostają ujednolicone. Zlecenia – poprawnie złożone, opłacone i dostarczone do Agenta Transferowego (AT) do końca bieżącego Dnia Wyceny (D) – zostaną najwcześniej przetworzone po cenie z następnego Dnia Wyceny (D+1), która zostanie ustalona i opublikowana w kolejnym Dniu Wyceny (D+2).

 

Niezmienny pozostaje fakt, że termin realizacji zleceń nie może przekroczyć 7 dni, chyba że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.

 

Porównanie zasad wyceny i realizacji zleceń:

Przed zmianąPo zmianie
Zasady wyceny aktywów subfunduszy za bieżący Dzień Wyceny (D)W oparciu o kursy z godz. 12:00 w bieżącym Dniu Wyceny (D)W oparciu o kursy zamknięcia z bieżącego Dnia Wyceny (D)
Dokonanie i publikacja wyceny na stronie Towarzystwa za bieżący Dzień Wyceny (D)Bieżący Dzień Wyceny (D), ok. godziny 17:00

Następny Dzień Wyceny (D+1), ok. godziny 17:00

Realizacja zleceń poprawnie złożonych, opłaconych i dostarczonych do AT w bieżącym Dniu Wyceny (D)Złożone/opłacone/dostarczone do godziny 9:00 lub 12:00 w bieżącym Dniu Wyceny (D) – realizacja w różnych dniach w zależności od subfunduszu, najwcześniej w bieżącym Dniu Wyceny (D)Złożone/opłacone/dostarczone w bieżącym Dniu Wyceny (D) – realizacja jednolicie dla wszystkich subfunduszy, najwcześniej zgodnie z wyceną z następnego Dnia Wyceny (D+1) w kolejnym Dniu Wyceny (D+2)
Widoczność zrealizowanych zleceń złożonych w Dniu Wyceny (D) w systemach transakcyjnych Generali InwestmentsNajwcześniej - w następnym Dniu Wyceny (D+1)Najwcześniej – w 3 Dniu Wyceny (D+3)

 

Dzień Wyceny – jest to dzień, w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Co ta zmiana oznacza dla klientów w praktyce?

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zlecenia realizowane na przełomie roku. Transakcje zlecone,  opłacone i dostarczone 30 grudnia 2020 r. po godzinie granicznej (odpowiednio w danym subfunduszu – po godz. 9:00 lub 12:00), zrealizowane będą najwcześniej 5 stycznia 2021 r. z datą wyceny 4 stycznia 2021 roku, ponieważ 31 grudnia oraz 1,2 i 3 stycznia są dniami bez sesji na giełdzie.

 

Prosimy także o zwrócenie uwagi na fakt, że 6 stycznia 2021 r. – jako dzień świąteczny – również jest dniem bez sesji giełdowej i nie odbywa się wówczas wycena subfunduszy.

 

Przykład realizacji zlecenia złożonego po 1 stycznia 2021:

 • Złożenie, opłacenie i dostarczenie poprawnego zlecenia: 11.01.2021 (D) – do końca dnia.
 • Wycena zlecenia i publikacja cen jednostek uczestnictwa na stronie www, zgodnie z którymi zostanie rozliczone zlecenie: 13.01.2021 (w dniu D+2 za Dzień Wyceny D+1).
 • Rozliczenie zlecenia: 13.01.2021 (D+2).

Czy moje zlecenie może być zrealizowane z datą późniejszą niż D+1?

Zgodnie z art. 90 ustawy o z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, co do zasady fundusz zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w ciągu 7 dni od złożenia funduszowi odpowiedniego zlecenia i skutecznego wpłacenia adekwatnych środków na rachunek wskazany przez fundusz. Najwcześniejszy możliwy termin realizacji zleceń złożonych w dniu D to dzień D+2, po cenie jednostki z dnia D+1.

Masz pytania?

Zadzwoń
Napisz
Odwiedź placówkę
Zadzwoń
telefon 801 507 307
Opłata za połączenie wg taryfy operatora.
Infolinia dostępna jest całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Napisz

  *wymagane

  *wymagane
  Z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Bank skontaktować się można listownie pod adresem siedziby lub pod adresem e-mail: iod@bsskierniewice.pl. Przysługują Państwu następujące prawa: dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych, przenoszenia Państwa danych. Państwa dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Bez ich podania nie będą Państwo mogli jednak uzyskać odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawa przetwarzania Państwa danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Banku jest udzielenie odpowiedzi na pytania klientów i potencjalnych klientów. Państwa dane zostaną przekazane dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, a także wysyłki newsletterów oraz smsów. Państwa dane przetwarzane będą jedynie przez czas konieczny do udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytanie. Odwołanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. W przypadku wykonywania przez Bank marketingu bezpośredniego występuje możliwość złożenia sprzeciwu, którego nie muszą Państwo uzasadniać. W przypadku przetwarzania danych na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów taki sprzeciw wymaga uzasadnienia.

  pokaż więcej
  Odwiedź placówkę
  Szukaj na mapie
  Lista placówek
  Oddział Banku w Bolimowie
  ul. Farna 4, 99-417 Bolimów
  Tel. 46 838 03 08
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Czwartek
  10.00-17.45
  Wtorek, Środa, Piątek
  8.00-15.30
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Oddział Banku w Głuchowie
  al. Klonowa 6, 96-130 Głuchów
  Tel. 46 815 06 46
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  8.00-15.30
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Oddział Banku w Grodzisku Mazowieckim
  ul. Obrońców Getta 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  Tel. 22 755 14 10
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  9.00-16.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  Punkt Obsługi Klienta w Jaktorowie
  ul. Warszawska 4, 96-313 Jaktorów
  Tel. 46 814 20 90
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  9.00-16.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta w Warszawie
  ul. Św. Bonifacego 92/1, 02-940 Warszawa
  Tel. 22 651 81 87
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  09.00-16.45
  Wtorek - Piątek
  08.00-15.45
  • Bankomat
  Oddział Banku w Łowiczu
  ul. Nowy Rynek 30, 99-400 Łowicz
  Tel. 46 837 91 43
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek, Piątek
  8.00-15.40
  Środa, Czwartek
  9.00-16.40
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 1 w Łowiczu
  ul. 1 Maja 8, 99-400 Łowicz
  Tel. 46 838 20 84
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek
  9.00-16.40
  Środa - Piątek
  8.00-15.40
  Oddział Banku w Łodzi Śródmieście
  ul. Narutowicza 59, 90-130 Łódź
  Tel. 42 678 58 55
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  10.00-17.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 2 w Łodzi
  ul. Dolna 5, 91-463 Łódź
  Tel. 42 616 00 73
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Oddział Banku w Łyszkowicach
  ul. Głowackiego 32, 99-420 Łyszkowice
  Tel. 46 838 89 21
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Czwartek
  8.00-15.30
  Piątek
  9.00-16.30
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta w Bełchowie
  ul. Przemysłowa 1, 99-418 Bełchów
  Tel. 46 839 61 11
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Środa, Czwartek
  8.00 - 15.30
  Wtorek, Piątek
  9.00 - 16.30
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta w Brzezinach
  ul. Staszica 9, 95-060 Brzeziny
  Tel. 46 832 40 21
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Środa, Piątek
  9.00 - 16.30
  Wtorek, Czwartek
  8.00 - 15.30
  • Bankomat
  Oddział Banku w Nowym Kawęczynie
  Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn
  Tel. 46 831 41 40
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  7.45-15.15
  • Bankomat
  Oddział Banku w Piotrkowie Trybunalskim
  ul. Armii Krajowej 15/Szkolna 43, 97-300 Piotrków Trybunalski
  Tel. 44 646 55 60
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  10.00-17.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Oddział Banku w Płocku
  ul. Bielska 45, 09-400 Płock
  Tel. 24 262 34 29
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  10.00-17.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Oddział Banku w Puszczy Mariańskiej
  ul. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska
  Tel. 46 831 84 10
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek
  8.00-15.30
  Środa
  9.00-16.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta w Radziwiłłowie
  Najbliższy bankomat - Oddział Banku w Puszczy Mariańskiej
  ul. Warszawska 15 A, 96-332 Radziwiłłów
  Tel. 46 831 80 70
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Środa, Piątek
  8.00-15.30
  Czwartek
  9.00-16.45
  I Oddział Banku w Skierniewicach
  ul. Reymonta 25, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 834 48 02
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  8.00-18.00
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta w Makowie
  ul. Brzosty 3A, 96-124 Maków
  Tel. 46 831 26 27
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  8.00 - 15.30
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 3 w Skierniewicach
  ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 834 90 87
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Czwartek
  9.00-16.40
  Piątek
  8.00-15.40
  Punkt Obsługi Klienta Nr 4 w Skierniewicach
  ul. 500-lecia 1/3, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 835 01 07
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek
  8.00-15.30
  Środa
  9.00-16.15
  Czwartek
  9.00-16.30
  Piątek
  9.00-16.15
  • Bankomat
  Oddział Banku w Skierniewicach na osiedlu Widok
  ul. Narbuta-Łuczyńskiego 26, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 832 70 01
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek, Piątek
  8.00-15.30
  Środa, Czwartek
  10.00-17.30
  • Bankomat
  Oddział Banku w Żyrardowie
  ul. Łukasińskiego 13, 96-300 Żyrardów
  Tel. 46 855 47 07
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek
  9.00-16.45
  Środa - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 1 w Żyrardowie
  ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa Nila 12 B, 96-300 Żyrardów
  Tel. 46 854 87 75
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  9.15-17.00

  Dokumenty do pobrania

  Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami

  Sprawdź, czy nie potrzebujesz

  Gdzie dostępne są produkty Generali Investment TFI S.A.?

  Nazwa oddziału

  Adres placówki

  Numer telefonu

  Oddział Banku w Żyrardowie

  ul. Łukasińskiego 13, 96-300 Żyrardów

  46 855 47 07

  Oddział Banku w Skierniewicach na osiedlu Widok

  ul. Narbuta-Łuczyńskiego 26, 96-100 Skierniewice

  46 832 70 01

  Oddział Banku w Płocku

  ul. Bielska 45, 09-400 Płock

  24 262 34 29

  I Oddział Banku w Skierniewicach

  ul. Reymonta 25, 96-100 Skierniewice

  46 834 48 02

  Oddział Banku w Głuchowie

  al. Klonowa 6, 96-130 Głuchów

  46 815 06 46

  Oddział Banku w Piotrkowie Trybunalskim

  ul. Armii Krajowej 15/Szkolna 43, 97-300 Piotrków Trybunalski

  44 646 55 60

  Oddział Banku w Łyszkowicach

  ul. Głowackiego 32, 99-420 Łyszkowice

  46 838 89 21

  Oddział Banku w Puszczy Mariańskiej

  ul. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska

  46 831 84 10

  Oddział Banku w Łowiczu

  ul. Nowy Rynek 30, 99-400 Łowicz

  46 837 91 43

  Oddział Banku w Bolimowie

  ul. Farna 4, 99-417 Bolimów

  46 838 03 08

  Oddział Banku w Grodzisku Mazowieckim

  ul. Obrońców Getta 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

  22 755 14 10

  Oddział Banku w Nowym Kawęczynie

  Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn

  46 831 41 40

  Oddział Banku w Łodzi Śródmieście

  ul. Narutowicza 59, 90-130 Łódź

  42 678 58 55

  Informacje o ryzyku

  Wymagane prawnie informacje, w tym informacje o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycjami w jednostki uczestnictwa funduszy i subfunduszy, dostępne są w prospektach informacyjnych i w skrótach prospektów informacyjnych funduszy dostępnych w Internecie na stronie www.generali-investments.pl, w Generali Investments TFI S.A. oraz w placówkach sieci sprzedaży.

  Źródło: strona internetowa firmy Generali Investments TFI S.A.

  Formularz kontaktowy
  ok Wiadomość została poprawnie wysłana!
  Strona główna strzałka zamknij
  do góry