Kredyt inwestycyjny

Sfinansuj projekty inwestycyjne i rozwijaj swoje gospodarstwo.

Twoje korzyści

Jak otrzymać kredyt?

Koszt kredytu

Czas trwania

Stopa zmienna zarządzana przez Bank / oprocentowanie zmienne 1

 Stopa zmienna oparta o stawkę WIBOR / oprocentowanie zmienne 1

do 6 miesięcy

7,60% + marża Banku do 3,50 p.p.

śr. WIBOR 3M + marża Banku

powyżej 6 miesięcy do 1 roku

7,60% + marża Banku do 3,50 p.p.

śr. WIBOR 3M + marża Banku

powyżej 1 roku do 2 lat

7,60% + marża Banku do 3,50 p.p.

śr. WIBOR 3M + marża Banku

powyżej 2 lat do 3 lat

7,60% + marża Banku do 3,50 p.p.

śr. WIBOR 3M + marża Banku

powyżej 3 lat

7,60% + marża Banku do 3,50 p.p.

śr. WIBOR 3M + marża Banku

1 kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej

 

Czas trwania

 

Prowizja za udzielenie kredytu/ podwyższenie wysokości kredytu 2

 

 

z terminem spłaty do 25 miesięcy

1,00%-2,00%

0

z terminem spłaty powyżej 25 miesięcy

1,00%-3,00%

0

2 jednorazowo

Pytania i odpowiedzi

Ile wynosi maksymalny okres kredytowania?

Maksymalny okres kredytowania nie może być dłuższy niż 180 miesięcy (15 lat).

Ile wynosi udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu?

Udział środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi co najmniej 20% wartości przedsięwzięcia i ma być udokumentowany. Bank każdorazowo ustala wysokość udziału środków własnych w zależności od poziomu ryzyka transakcji oraz jakości i wysokości zabezpieczeń.

Na co mogę przeznaczyć kredyt inwestycyjny dla rolników?

Kredyt inwestycyjny może być przeznaczony na przedsięwzięcia polegające m.in. na: zakupie maszyn, urządzeń lub wyposażenia przeznaczonych do produkcji rolnej, zakupie środków transportu, zakupie innych rzeczowych środków przeznaczonych do produkcji rolnej, zakupie budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, zakupie gruntów rolnych, budowie, przebudowie, remontu budynków lub budowli służących do produkcji rolnej oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Jakie dokumenty należy przygotować dla kredytu inwestycyjnego dla rolników?

I. Dokumenty identyfikacyjne:

 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność rolniczą, inna niż wymieniona w pkt 2 (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) oraz w pkt 3 (osoba fizyczna jako wspólnik spółki cywilnej):
  • kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty i paszport) oraz ich oryginały do wglądu.
 2. Osoba fizyczna prowadząca działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej:
  • kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty i paszport) oraz ich oryginały do wglądu,
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  • zawiadomienie o nadaniu numeru NIP.
 3. Spółka cywilna:
  • kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość każdego wspólnika (dowód osobisty i paszport) oraz ich oryginały do wglądu,
  • umowa spółki cywilnej,
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego wspólnika,
  • zawiadomienie o nadaniu spółce numeru NIP.
 4. Spółka jawna:
  • umowa spółki,
  • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS.
 5. Spółka komandytowa:
  • umowa spółki w formie aktu notarialnego,
  • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS.
 6. Spółka komandytowo-akcyjna:
  • statut spółki w formie aktu notarialnego,
  • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS.
 7. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
  • umowa spółki lub akt założycielski (przy spółkach jednoosobowych) w formie aktu notarialnego,
  • w przypadku gdy kwota wnioskowanego kredytu przekracza dwukrotność kapitału zakładowego spółki – uchwała zgromadzenia wspólników spółki wyrażająca zgodę na zaciągnięcie kredytu w określonej kwocie, chyba że umowa spółki stanowi inaczej,
  • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS.
 8. Spółka akcyjna:
  • statut w formie aktu notarialnego,
  • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS.
 9. Spółdzielnia:
  • statut spółdzielni,
  • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS,
  • uchwała walnego zgromadzenia/ zebrania przedstawicieli spółdzielni o maksymalnej sumie zobowiązań.
 10. Przedsiębiorstwo państwowe:
  • statut przedsiębiorstwa państwowego,
  • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców KRS.
 11. Przedsiębiorca zagraniczny:
  • w przypadku osoby fizycznej, kopia paszportu oraz jego oryginał do wglądu,
  • w przypadku firmy, statut lub inny dokument założycielski przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  • odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców,
  • zawiadomienie o nadaniu numeru NIP,
  • zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium RP,
  • w przypadku prowadzenia działalności na własnej nieruchomości rolnej, zezwolenie na nabycie nieruchomości wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

 

II. Dokumenty dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej:

 1. Podmioty prowadzące księgi handlowe:
  • sprawozdanie finansowe za: dwa ostatnie lata obrachunkowe, okres bieżący, analogiczny okres roku ubiegłego (w przypadku działalności sezonowej) w formie: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej (tylko za dwa ostatnie lata obrachunkowe), a w przypadku gdy sprawozdanie podlega badaniu również w formie zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym (tylko za dwa ostatnie lata obrachunkowe) oraz rachunku przepływów pieniężnych,
  • opinia wraz z raportem biegłego rewidenta za ostatni rok obrachunkowy w przypadku gdy sprawozdanie finansowe podlega badaniu,
  • sprawozdanie z działalności jednostki za ostatni rok obrachunkowy w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej, spółki jawnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego,
  • sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe (F-01/I-01) kwartalne lub półroczne za okres bieżący,
  • nakaz płatniczy lub zaświadczenie z urzędu gminy, właściwego do potwierdzania podatku rolnego, dokumentujące wielkość użytków rolnych,
  • dokumenty poświadczające samoistne lub zależne posiadanie gospodarstwa rolnego: odpis z księgi wieczystej nieruchomości sporządzony do miesiąca przed złożeniem wniosku kredytowego lub stosowna notatka pracownika Banku z przeglądu księgi wieczystej, akt notarialny zakupu nieruchomości/ umowa dzierżawy nieruchomości zawarta na okres nie krótszy niż okres kredytowania,
  • decyzja o wysokości płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.
 2. Podmioty prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów:
  • księga przychodów i rozchodów za dwa ostatnie lata obrachunkowe i okres bieżący – do wglądu,
  • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za dwa ostatnie lata obrachunkowe i okres bieżący – do wglądu,
  • ewidencja wyposażenia – do wglądu,
  • deklaracje podatkowe: do rozliczenia podatku VAT (dopuszcza się przyjęcie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości obrotów za okres ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku, w miejsce deklaracji podatkowych),
  • nakaz płatniczy lub zaświadczenie z urzędu gminy, właściwego do potwierdzania podatku rolnego, dokumentujące wielkość użytków rolnych,
  • dokumenty poświadczające samoistne lub zależne posiadanie gospodarstwa rolnego: odpis z księgi wieczystej nieruchomości sporządzony do miesiąca przed złożeniem wniosku kredytowego lub stosowna notatka pracownika Banku z przeglądu księgi wieczystej, akt notarialny zakupu nieruchomości/ umowa dzierżawy nieruchomości zawarta na okres nie krótszy niż okres kredytowania,
  • decyzja o wysokości płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.
 3. Podmioty nie prowadzące żadnej księgowości:
  • nakaz płatniczy lub zaświadczenie z urzędu gminy, właściwego do potwierdzania podatku rolnego, dokumentujące wielkość użytków rolnych,
  • umowy dzierżawy nieruchomości, na której funkcjonuje gospodarstwo rolne,
  zeznania podatkowe działu specjalnego produkcji rolnej lub osoby fizycznej zarobkującej poza rolnictwem za dwa ostatnie lata obrachunkowe i okres bieżący lub odcinek renty/ emerytury,
  • dokumenty poświadczające samoistne lub zależne posiadanie gospodarstwa rolnego: odpis z księgi wieczystej nieruchomości sporządzony do miesiąca przed złożeniem wniosku kredytowego lub stosowna notatka pracownika Banku z przeglądu księgi wieczystej, akt notarialny zakupu nieruchomości/ umowa dzierżawy nieruchomości zawarta na okres nie krótszy niż okres kredytowania,
  • decyzja o wysokości płatności bezpośrednich do gruntów rolnych,
  • w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej: zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o ustaleniu norm szacunkowych, deklaracja PIT-6 o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym.

 

III. Dokumenty dotyczące wywiązywania się ze zobowiązań finansowych:

• aktualne opinie banków, firm leasingowych, firm faktoringowych, jeżeli Klient korzysta z ich usług,
• kopie umów kredytowych,
• oświadczenia Klienta o niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS/ KRUS, zweryfikowanego – o ile to możliwe – analizą danych z rachunku bankowego lub aktualne zaświadczenia US/ ZUS/ KRUS jeżeli Klient nimi dysponuje,
• w przypadku osób fizycznych (również jako wspólników spółki cywilnej), zaświadczenie, że dana osoba nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych (prowadzonego w KRS),

 

IV. Dokumenty dotyczące prognoz finansowych:

W przypadku, gdy szczegółowe regulacje wymagają przedłożenia prognoz finansowych:

• prognozy finansowe w układzie zgodnym z wzorami stanowiącymi Załączniki nr 3a, 3b, do Instrukcji,
• dokumenty potwierdzające rynki zbytu: kontrakty, umowy, zamówienia odbiorców i analizę marketingową.

 

V. Dokumenty dotyczące rzeczowego majątku proponowanego na zabezpieczenie wnioskowanego kredytu:

 1. Hipoteka na nieruchomości:
  • odpis z księgi wieczystej nieruchomości, sporządzony do miesiąca przed złożeniem wniosku kredytowego lub stosowna notatka pracownika Banku z przeglądu księgi wieczystej,
  • akt notarialny zakupu nieruchomości,
  • wycena nieruchomości sporządzona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, maksymalnie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku kredytowego,
  • aktualizacja wyceny nieruchomości,
  • umowa ubezpieczenia nieruchomości wraz z potwierdzeniem opłacenia składek.
 2. Przewłaszczenie ruchomości lub ustanowienie na niej zastawu zwykłego/ rejestrowego:
  • wykaz posiadanych maszyn i urządzeń z szacunkowym podaniem ich aktualnej wartości rynkowej,
  • wycena ruchomości sporządzona przez uprawnionego rzeczoznawcę, maksymalnie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku kredytowego, z zastrzeżeniem lit. c,
  • aktualizacja wyceny ruchomości w przypadku Klientów korzystających cyklicznie z usług kredytowych Banku, szczególnie kredytów krótkoterminowych takich jak kredyt w rachunku bieżącym, kredyt rewolwingowy,
  • umowy ubezpieczenia ruchomości wraz z potwierdzeniem opłacenia składek,
  • dowody rejestracyjne pojazdów do wglądu i skopiowania, a jeżeli wgląd jest niemożliwy ich kopie wraz z oświadczeniem Klienta o zgodności z oryginałem,
  • w przypadku ustalania wartości ruchomości na podstawie ceny zakupu – faktura zakupu lub inne dokumenty księgowe dokumentujące cenę zakupu ruchomości,
  • zaświadczenie z Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych dotyczące ruchomości.

 

VI. Dokumenty dotyczące przedsięwzięcia inwestycyjnego w przypadku ubiegania się o kredyt inwestycyjny, np.:

 1. Inwestycja o charakterze budowlanym:
  • biznes plan przedsięwzięcia inwestycyjnego,
  • prawomocne pozwolenie na budowę,
  • plan (harmonogram) realizacyjny inwestycji,
  • projekt techniczny przedsięwzięcia inwestycyjnego do wglądu oraz ewentualnego skopiowania elementów istotnych dla oceny wniosku,
  • dokumenty w tym umowy, faktury lub informacje dotyczące wykonawców robót i nadzoru technicznego, dostawców maszyn i urządzeń z określeniem terminów realizacji oraz ceny ich usług i dostaw,
  • protokoły odbiorów częściowych,
  • inne dokumenty związane z realizacją danej inwestycji, jeżeli są niezbędne dla pełnej oceny wniosku.
 2. Inwestycja w formie zakupu ruchomości:
  • jeśli kredyt przeznaczony jest na zakup nowego środka trwałego – dokument stwierdzający jego wartość np.: umowa, faktura, zamówienie, itp.,
  • jeśli kredyt przeznaczony jest na zakup nie nowego fabrycznie środka trwałego – poza dokumentem stwierdzającym jego wartość także zaświadczenie z Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych dotyczące kredytowanego środka trwałego.

Masz pytania?

Zadzwoń
Napisz
Odwiedź placówkę
Zadzwoń
telefon 801 507 307
Opłata za połączenie wg taryfy operatora.
Infolinia dostępna jest całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Napisz

  *wymagane

  *wymagane
  Z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Bank skontaktować się można listownie pod adresem siedziby lub pod adresem e-mail: iod@bsskierniewice.pl. Przysługują Państwu następujące prawa: dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych, przenoszenia Państwa danych. Państwa dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Bez ich podania nie będą Państwo mogli jednak uzyskać odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawa przetwarzania Państwa danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Banku jest udzielenie odpowiedzi na pytania klientów i potencjalnych klientów. Państwa dane zostaną przekazane dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, a także wysyłki newsletterów oraz smsów. Państwa dane przetwarzane będą jedynie przez czas konieczny do udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytanie. Odwołanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. W przypadku wykonywania przez Bank marketingu bezpośredniego występuje możliwość złożenia sprzeciwu, którego nie muszą Państwo uzasadniać. W przypadku przetwarzania danych na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów taki sprzeciw wymaga uzasadnienia.

  pokaż więcej
  Odwiedź placówkę
  Szukaj na mapie
  Lista placówek
  Oddział Banku w Bolimowie
  ul. Farna 4, 99-417 Bolimów
  Tel. 46 838 03 08
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Czwartek
  10.00-17.45
  Wtorek, Środa, Piątek
  8.00-15.30
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Oddział Banku w Głuchowie
  al. Klonowa 6, 96-130 Głuchów
  Tel. 46 815 06 46
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  8.00-15.30
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Oddział Banku w Grodzisku Mazowieckim
  ul. Obrońców Getta 22, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
  Tel. 22 755 14 10
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  9.00-16.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  Punkt Obsługi Klienta w Jaktorowie
  ul. Warszawska 4, 96-313 Jaktorów
  Tel. 46 814 20 90
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  9.00-16.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta w Warszawie
  ul. Św. Bonifacego 92/1, 02-940 Warszawa
  Tel. 22 651 81 87
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  09.00-16.45
  Wtorek - Piątek
  08.00-15.45
  • Bankomat
  Oddział Banku w Łowiczu
  ul. Nowy Rynek 30, 99-400 Łowicz
  Tel. 46 837 91 43
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek, Piątek
  8.00-15.40
  Środa, Czwartek
  9.00-16.40
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 1 w Łowiczu
  ul. 1 Maja 8, 99-400 Łowicz
  Tel. 46 838 20 84
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Wtorek
  9.00-16.40
  Środa - Piątek
  8.00-15.40
  Oddział Banku w Łodzi Śródmieście
  ul. Narutowicza 59, 90-130 Łódź
  Tel. 42 678 58 55
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  10.00-17.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 2 w Łodzi
  ul. Dolna 5, 91-463 Łódź
  Tel. 42 616 00 73
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Oddział Banku w Łyszkowicach
  ul. Głowackiego 32, 99-420 Łyszkowice
  Tel. 46 838 89 21
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Czwartek
  8.00-15.30
  Piątek
  9.00-16.30
  • Bankomat
  • Wpłatomat
  Punkt Obsługi Klienta w Bełchowie
  ul. Przemysłowa 1, 99-418 Bełchów
  Tel. 519 517 675
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Środa, Czwartek
  8.00 - 15.30
  Wtorek, Piątek
  9.00 - 16.30
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta w Brzezinach
  ul. Staszica 9, 95-060 Brzeziny
  Tel. 46 832 40 21
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Środa, Piątek
  9.00 - 16.30
  Wtorek, Czwartek
  8.00 - 15.30
  • Bankomat
  Oddział Banku w Nowym Kawęczynie
  Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy Kawęczyn
  Tel. 46 831 41 40
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  07:45 - 15:20
  Czwartek
  09:00 – 16:40
  • Bankomat
  Oddział Banku w Piotrkowie Trybunalskim
  ul. Armii Krajowej 15/Szkolna 43, 97-300 Piotrków Trybunalski
  Tel. 44 646 55 60
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  10.00-17.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Oddział Banku w Płocku
  ul. Bielska 45, 09-400 Płock
  Tel. 24 262 34 29
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek
  10.00-17.45
  Wtorek - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Oddział Banku w Puszczy Mariańskiej
  ul. Papczyńskiego 1, 96-330 Puszcza Mariańska
  Tel. 46 831 84 10
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek
  8.00-15.30
  Środa
  9.00-16.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta w Radziwiłłowie
  Najbliższy bankomat - Oddział Banku w Puszczy Mariańskiej
  ul. Warszawska 15 A, 96-332 Radziwiłłów
  Tel. 46 831 80 70
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Środa, Piątek
  8.00-15.30
  Czwartek
  9.00-16.45
  I Oddział Banku w Skierniewicach
  Obsługa kredytowa - II piętro remontowanej placówki
  ul. Reymonta 25, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 834 48 00
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  8.00-16.00
  Tymczasowy Punkt Obsługi Klienta
  Obsługa transakcyjna w budynku Centrali Banku
  ul. Reymonta 25, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 834 48 00
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  8.00-16.00
  Punkt Obsługi Klienta w Makowie
  ul. Brzosty 3A, 96-124 Maków
  Tel. 46 831 26 27
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  8.00 - 15.30
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 3 w Skierniewicach
  ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 834 90 87
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  10.20-18.00
  Punkt Obsługi Klienta Nr 4 w Skierniewicach
  ul. 500-lecia 1/3, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 835 01 07
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Środa
  9.00-16.40
  Czwartek - Piątek
  8.00-15.40
  • Bankomat
  Oddział Banku w Skierniewicach na osiedlu Widok
  ul. Narbuta-Łuczyńskiego 26, 96-100 Skierniewice
  Tel. 46 832 70 01
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek, Piątek
  8.00-15.30
  Środa, Czwartek
  10.00-17.30
  • Bankomat
  Oddział Banku w Żyrardowie
  ul. Łukasińskiego 13, 96-300 Żyrardów
  Tel. 46 855 47 07
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek, Wtorek
  9.00-16.45
  Środa - Piątek
  8.00-15.45
  • Bankomat
  Punkt Obsługi Klienta Nr 1 w Żyrardowie
  ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa Nila 12 B, 96-300 Żyrardów
  Tel. 46 854 87 75
  Godziny otwarcia
  Poniedziałek - Piątek
  9.15-17.00

  Dokumenty do pobrania

  Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami

  Sprawdź, czy nie potrzebujesz

  Formularz kontaktowy
  ok Wiadomość została poprawnie wysłana!
  Strona główna strzałka zamknij
  do góry