Aktualności

Nowa Taryfa prowizji i opłat dla Klientów

18.08.2020

Szanowni Klienci

Z dniem 1 listopada 2020 r. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach zmienia:

– Taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów indywidualnych oraz

– Taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów instytucjonalnych.

Zmiana dokumentów Taryf prowizji i opłat uwarunkowana jest wzrostem wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych w 2019 roku oraz wzrostem średniej ceny energii elektrycznej w 2020 r. wraz z opłatami
na rzecz podmiotów zewnętrznych.

Zgodnie z zapisami Umowy o prowadzenie rachunku dla klientów indywidualnych, mają Państwo prawo
przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Taryfy prowizji i opłat:

1. wypowiedzieć Umowę, ze skutkiem natychmiastowym;

2. zgłosić sprzeciw, nie wypowiadając Umowy, co skutkuje jej wygaśnięciem z dniem poprzedzającym
dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa powyżej do dnia
poprzedzającego datę wejścia w życie proponowanych zmian jest równoznaczne z przyjęciem
proponowanych zmian.

W przypadku zmian opłat i prowizji dla Klientów instytucjonalnych przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia
umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie opłat i prowizji. Jeśli w tym terminie
nie złożą Państwo pisemnego oświadczenia o braku akceptacji, zmianę uważa się za przyjętą.
Złożenie oświadczenia Klienta o braku akceptacji jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy w terminie 30 dni,
dokonanym z dniem wpływu oświadczenia do Banku.

Poniżej przedstawiamy Państwu dokumenty:

Taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów indywidualnych (obowiązujacą od 01.11.2020 r.)

Taryfę prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów instytucjonalnych (obowiązujacą od 01.11.2020 r.)

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami.

 

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Najnowsze aktualności

do góry