Wakacje kredytowe

Wspieramy kredytobiorców, których raty znacznie wzrosły.

Co to są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to możliwość zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wraz ze zmianami z dnia12 kwietnia 2024 roku, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Ustawa weszła w życie 29 lipca 2022 r., natomiast jesj nowelizacja będzie obowiązywała od dnia 15 maja 2024 roku i od tego dnia możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego w 2024 roku.

Wakacje kredytowe nie dotyczą umów kredytów hipotecznych, które zostały zawarte od 1 lipca 2022 roku.

Z wakacji kredytowych w 2024 roku możesz skorzystać jeżeli wartość udzielonego Ci kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe, nie przekracza 1 200 000 zł oraz spełniasz jeden z co najmniej dwóch warunków;

1. Twój średni wskaźnik RdD przekracza 30%. Wyliczając go, weź pod uwagę średnią wartość wskaźnika RdD z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe lub;

2. Na dzień złożenia wniosku o wakacje kredytowe masz na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci, które

a. nie ukończyły 18. roku życia,

b. nie ukończyły 25. roku życia do 30 września – jeśli Twoje dziecko uczy się w szkole lub studiuje,

c. mają orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od tego, ile mają lat).

Ważne!

Dzieci, które masz na utrzymaniu, to również dzieci:

a. nad którymi sprawujesz rodzinną pieczę zastępczą,

b. dla których jesteś dotychczasową rodziną zastępczą,

c. które przebywają w prowadzonym przez Ciebie rodzinnym domu dziecka.

Co to jest wskaźnik RdD i jak go obliczyć

Wskaźnik RdD to stosunek Twoich wydatków, które ponosisz na obsługę miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu Twojego gospodarstwa domowego za okres ostatnich trzech miesięcy przed miesiącem, w którym składasz wniosek.

RdD = rata Twojego kredytu hipotecznego

miesięczne dochody Twojego gospodarstwa domowego

 

Aby obliczyć współczynnik RdD:

 1. zsumuj dochody całego gospodarstwa domowego (wszystkich domowników) w każdym z 3 ostatnich miesięcy (osobno dla każdego miesiąca).Jeżeli Umowa kredytu została podpisana przez więcej niż 1 osobę – dochód należy obliczyć dla każdej z nich.
 2. dla każdego z 3 ostatnich miesięcy podziel wysokość raty kredytu przez łączny dochód (np. 3000 zł/6500 zł),
 3. oblicz średnią arytmetyczną z 3 uzyskanych wyników (np. 30% + 40% + 40%/3),
 4. jeśli otrzymany wynik jest wyższy niż 30%, masz prawo skorzystać z wakacji kredytowych 2024

Jak obliczyć dochód gospodarstwa domowego

Aby obliczyć dochód gospodarstwa domowego dodaj wszystkie Twoje dochody netto oraz dochody netto osób, z którymi mieszkasz i prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe bez uwzględniania zasiłków i świadczeń.

Szczegółowe informacje znajdziesz się w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jak sprawdzić, czy spełniasz warunek RdD

1. Oblicz dochód Twojego gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o wakacje kredytowe. Weź pod uwagę osobno każdy miesiąc.
Ważne! Jeśli tworzysz gospodarstwo domowe z innymi osobami – uwzględnij dochód każdej z nich.

2. Oblicz wskaźnik RdD dla każdego miesiąca.

Przykład:

Rata Twojego kredytu wynosi 3 500 zł. Dochód Twojego gospodarstwa domowego wynosi: w styczniu 7 000 zł, w lutym 7 200 zł, a w marcu 7 500 zł.

RdD za styczeń = 3 500 zł = 50%

7 000 zł

 

RdD za luty = 3 500 zł = 48,61%

7 200 zł

 

RdD za marzec = 3 500 zł = 46,67%

7 500 zł

 

3. Oblicz średnią z 3 uzyskanych wyników.

Przykład:
Średnia wartość RdD z 3 miesięcy = 50% + 48,61% + 46,67% = 48,43%

3

 

Przykład wyliczenia średniej wartości RdD dla wieloosobowego gospodarstwa domowego, które spełnia warunek – RdD powyżej 30 %

MiesiącRata kredytuDochód osoby 1 Dochód osoby 2 Dochód
gospodarstwa domowego
Obliczenie RdDObliczenie średniej RdD za 3 miesiące
Luty 20243 600 zł3 050 zł4 100 zł7 150 zł3 600 zł/ 7 150 zł = 50,35%50,35% +49,86% +50% =150,21%

śr. arytmetyczna wynosi: 150,21%/3 = 50,07%
Marzec 20243 580 zł3 100 zł4 080 zł7 180 zł3 580 zł/ 7 180 zł = 49,86%
Kwiecień 20243 550 zł3 080 zł4 020 zł7 100 zł3 550 zł/7 100 zł = 50%

Jeśli otrzymany wynik jest wyższy niż 30%, masz prawo skorzystać z wakacji kredytowych 2024

 

Twoje prawa wynikające z ustawy

Spłatę kredytu hipotecznego możesz zawiesić:

 • od  1 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. – w wymiarze maksymalnie dwóch miesięcy
 • od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. – w wymiarze  maksymalnie dwóch miesięcy.

Możesz skorzystać z wakacji kredytowych jeśli spełniasz wszystkie poniższe warunki:

1. Twoja umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022 r.

2. Twój kredyt hipoteczny jest w złotych polskich.

3. Zakupiona nieruchomość służy zaspokojeniu Twoich potrzeb mieszkaniowych (czyli mieszkasz w tym lokalu).

 

Na czym to polega?

Jeśli korzystasz z wakacji kredytowych, czyli zawieszasz spłatę kredytu, przedłużamy całkowity okres kredytowania, dokładnie o liczbę miesięcy, w których zawieszasz spłatę. Na koniec Twojego okresu kredytowania będziesz musiał spłacić wszystkie zawieszone teraz raty. Pamiętaj, że trudno w tej chwili określić poziom stóp procentowych, które będą obowiązywać na końcu okresu kredytowania. Oprocentowanie kredytu może zatem być wyższe niż bieżące.

Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych kosztów.

Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.

Jakie są korzyści i ryzyka?

Co zyskujesz?
Jakie są ryzyka?
Co zyskujesz?
 1. Możliwość czasowego zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego.
 2. W okresie zawieszenia spłaty kredytu odsetki od kredytu nie są naliczane.
 3. Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu.
Jakie są ryzyka?
 1. Twój okres kredytowania wydłuża się – zawieszone teraz raty, będziesz musiał spłacić na koniec okresu kredytowania.
 2. W tej chwili trudno określić poziom stóp procentowych, które będą obowiązywać na końcu okresu kredytowania. Oprocentowanie kredytu może być wówczas wyższe niż bieżące.
 3. Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.

Ryzyko wzrostu stóp procentowych

Kredyt hipoteczny zawierasz na długi czas. Poziom stóp procentowych, określających wysokość raty, w trakcie trwania umowy kredytu może podlegać zmianom. Niesie to ze sobą ryzyko, że w przypadku wzrostu stóp procentowych Twoja rata kredytu zmieni się znacząco, w sposób istotnie wpływający na Twoje możliwości finansowe.

Zachęcamy do zapoznania się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych i wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 3M. Analiza ta może być pomocna, nie stanowi jednak gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów. Przykładowo, poziom stawki WIBOR 3M, stanowiącej składową oprocentowania zmiennego, wynosił w 2021 r. 0,21%, podczas gdy 15 lat wcześniej wynosił około 20%.

Wykres notowań wskaźnika referencyjnego – stawki WIBOR 3M w latach 2010-2024r.

https://www.bsskierniewice.pl/wp-content/uploads/2024/05/wykres_wakacje_wibor-01.jpg

źródło: www.bankier.pl

Wyjaśnienie pojęć

Dodatkowe wyjaśnienia pojęć, których używamy

Dochód – Twoje przychody z miesiąca:
• który poprzedza miesiąc złożenia przez Ciebie wniosku o wakacje kredytowe lub
• w którym składasz wniosek o wakacje kredytowe – jeśli utracisz dochód.

Aby wyliczyć dochód, pomniejsz swoje miesięczne przychody o:

1) podatek dochodowy od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu,
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
3) kwotę alimentów, które płacisz na rzecz innych osób.

Gospodarstwo domowe – gospodarstwo, które tworzysz:

• samodzielnie (jednoosobowe gospodarstwo domowe) lub
• wspólnie z innymi osobami, które na stałe z Tobą mieszkają (wieloosobowe gospodarstwo domowe).

Szczegółowe definicje pojęć znajdziesz w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozwiń, aby poznać podstawę prawną… 

Rozwiń

pokaż więcej

Co zrobić, żeby skorzystać z wakacji kredytowych?

Bank przyjmuje od Kredytobiorcy Wniosek poprzez:

1 .złożenie Wniosku w Placówce Banku;

2. dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Banku;

3. dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową na adres wakacjekredytowe@bsskierniewice.pl, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym poprzez ePUAP wszystkich Współkredytobiorców.

Uprzejmie informujemy, że:

a. Bank realizuje wnioski kredytowe składane przed terminem i w dniu przypadającym na spłatę kredytu.

b. W przypadku złożenia wniosku o wakacje kredytowe przed dniem lub w dniu przypadającym na spłatę raty Twojego kredytu hipotecznego może się zdarzyć, że rata zostanie pobrana. Potrzebujemy czasu na rozpatrzenie Twojego wniosku o wakacje kredytowe. W ciągu kilku dni zwrócimy na Twój rachunek pobraną ratę kredytu. Przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

UWAGA: w przypadku wniosków składanych pocztą tradycyjną (listownie) wiążąca jest data doręczenia do Banku  wniosku o wakacje kredytowe, a nie data wysłania wniosku do Banku.

Przekażemy Ci także szczegółową informację opisującą ryzyka związane z kredytem zabezpieczonym hipotecznie.

Dokumenty do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami
Formularz kontaktowy
ok Wiadomość została poprawnie wysłana!
Strona główna strzałka zamknij
do góry