Program Rodzina 500+

Wniosek online bez wychodzenia z domu.

Uwaga! Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawdź strzałka

O programie Rodzina 500+

Rządowy Program Rodzina 500+
to systemowe wsparcie polskich rodzin przyznawane niezależnie od wysokości dochodów.
Pieniądze wypłacane są regularnie
co miesiąc, aż do osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia.
Wsparcie dostępne jest dla każdej rodziny
w tym także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci.
Świadczenie 500+
od 2022 roku
od 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie 500+.

Termin wypłaty świadczenia zależy od daty złożenia wniosku o świadczenie Rodzina 500+

Jak złożyć wniosek 500+?

Pytania i odpowiedzi

Czym jest Program Rodzina 500+?

Program „Rodzina 500+” jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet. W efekcie uruchomienia programu nastąpił znaczący wzrost udziału wydatków na politykę rodzinną w PKB – z 1,78% PKB w 2015 r. do 4 % PKB obecnie.

 

Program Rodzina 500+ to główny instrument polityki rodzinnej realizujący trzy główne cele: poprawa sytuacji demograficznej, redukcja ubóstwa wśród najmłodszych, inwestycja w rodzinę.

 

Program „Rodzina 500+” jest najbardziej znaczącą i realnie odczuwalną pomocą finansową ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci.

 

W ramach programu „Rodzina 500+” rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Kto otrzyma świadczenie od 2022 r.?

 1. Świadczenie wychowawcze przysługuje Ci na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli jesteś:
 • matką albo ojcem, albo opiekunem faktycznym dziecka i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je,

 

Jesteś opiekunem faktycznym, jeśli opiekujesz się dzieckiem i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

 

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie możesz otrzymać Ty i drugi rodzic w wysokości połowy przysługującej kwoty (patrz śródtytuł: Jaka jest wysokość świadczenia?).

 • opiekunem prawnym dziecka,
 • rodzicem zastępczym dziecka,
 • osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka,
 • dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • dyrektorem regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
 • dyrektorem interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,
 • dyrektorem domu pomocy społecznej.

 

Źródło: https://www.zus.pl/

Gdzie i jak złożyć wniosek od 2022 r.?

Od 2022 r. aby otrzymać świadczenie wychowawcze musisz złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek:

 • SW-R – jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka,
 • SW-O – jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jesteś opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznym,
 • SW-D – jeśli jesteś dyrektorem: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.

Wnioski o świadczenie wychowawcze możesz złożyć tylko elektronicznie. Wszystkie wnioski (SW-R, SW-O, SW-D) możesz złożyć przez PUE ZUS.

Jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL możesz złożyć wniosek SW-R także przez:

Jeśli występujesz o świadczenie wychowawcze na kilkoro dzieci i forma opieki jest taka sama (np. jesteś matką albo ojcem dzieci), składasz jeden wniosek. Jeśli forma opieki jest inna, np. występujesz o świadczenie wychowawcze na dziecko, którego jesteś rodzicem oraz na dziecko, którego jesteś opiekunem prawnym, musisz złożyć dwa wnioski – SW-R i SW-O.

Źródło: https://www.zus.pl/

Jaka jest wysokość świadczenia od 2022 r. ?

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. Świadczenie będzie wypłacane w niższej wysokości za miesiąc w którym dziecko urodzi się albo ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.

Źródło: https://www.zus.pl/

Kiedy można złożyć wniosek?

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. można składać do ZUS od 1 lutego 2022 r.

Źródło: https://www.zus.pl/

Kiedy złożyć wniosek o świadczenie na nowonarodzone dziecko?

Rodzice którym urodziło się dziecko mają 3 miesiące od jego urodzenia na złożenie wniosku do ZUS o świadczenie wychowawcze. Jeżeli złożysz wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka otrzymasz świadczenie z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

 

Pamiętaj że jeśli składasz wniosek na nowonarodzone dziecko może wystąpić sytuacja, że możesz od razu złożyć wniosek na okres świadczeniowy w którym urodziło się dziecko i na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2022r..

 

Przykład: Rodzic składa wniosek w styczniu 2022 r. na nowonarodzone dziecko. W tym okresie może złożyć tylko wniosek na okres świadczeniowy trwający do 31 maja 2022 r. Wniosek na nowy okres świadczeniowy który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. rodzic będzie mógł złożyć dopiero od 1 lutego 2022 r. bo wtedy rozpoczynamy akcję zbierania wniosków na nowy okres świadczeniowy.

 

Natomiast rodzic, który składa wniosek na nowonarodzone dziecko w lutym 2022 r. może złożyć od razu dwa wnioski na dwa okresy świadczeniowe, ten trwający do 31 maja 2022 r. i na okres trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

 

Źródło: https://www.zus.pl/

Kiedy ZUS wypłaci świadczenie na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.?

Aby otrzymać świadczenie na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2022 r. złóż wniosek w lutym, marcu, kwietniu, maju lub czerwcu. Złożenie wniosku w tym okresie gwarantuje, że wypłacimy Ci świadczenie wychowawcze począwszy od świadczenia należnego za czerwiec 2022 r. Jeśli złożysz wniosek po tym okresie, to świadczenie przyznamy i wypłacimy od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.

 

Jeśli złożyłeś wniosek na nowy okres świadczeniowy:

 • w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2022 r. – ustalimy prawo do świadczenia i wypłacimy pierwsze świadczenie w czerwcu 2022 r. i będziemy je płacić do końca okresu świadczeniowego czyli do 31 maja 2023 r.
 • w okresie od 1 maja do 31 maja 2022 r. – ustalimy prawo do świadczenia i wypłacimy pierwsze świadczenie najpóźniej do 31 lipca 2022 r. z wyrównaniem za czerwiec 2022r. i będziemy je płacić do końca okresu świadczeniowego czyli do 31 maja 2023 r.
 • w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2022 r. – ustalimy prawo do świadczenia i wypłacimy pierwsze świadczenie najpóźniej do 31 sierpnia 2022 r. z wyrównaniem za czerwiec i lipiec 2022r. i będziemy je płacić do końca okresu świadczeniowego czyli do 31 maja 2023 r.

 

Jeśli złożyłeś wniosek na nowy okres świadczeniowy po 31 czerwca 2022 r. – wypłacimy pierwsze świadczenie począwszy od miesiąca w którym złożyłeś wniosek.

Źródło: https://www.zus.pl/

Moja córka urodziła się w listopadzie 2021 roku. Gdzie i kiedy mogę złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze?

Wniosek o świadczenie można złożyć do 31 grudnia 2021 r. w gminie (za okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r.) i wówczas to gmina wypłaci świadczenie. Od 1 stycznia 2022 r. wniosek można składać wyłącznie do ZUS.

 

Źródło: https://www.zus.pl/

Od czerwca 2021 r. otrzymuje świadczenie wychowawcze na dziecko. Czy muszę złożyć kolejny wniosek do ZUS w styczniu 2022 r.?

Nie. Jeśli wniosek na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 r. został złożony w gminie, nie trzeba składać ponownie do ZUS wniosku o świadczenie za ten okres. Gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń przyznanych na okres do 31 maja 2022 r.

 

Pamiętaj jednak, żeby złożyć wniosek do ZUS na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Wnioski na nowy okres świadczeniowy będziemy przyjmować począwszy od 1 lutego 2022 r.

 

Źródło: https://www.zus.pl/

Czy można odwołać się od decyzji?

Od decyzji można odwołać się do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji. Od decyzji Prezesa ZUS przysługuje również skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji.

Źródło: https://www.zus.pl/

Zobacz, co jeszcze dla Ciebie mamy

Formularz kontaktowy
ok Wiadomość została poprawnie wysłana!
Strona główna strzałka zamknij
do góry