Informacja o Agencie Ubezpieczeniowym

Informacja o agencie ubezpieczeniowym – Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń Bank Spółdzielczy w Skierniewicach informuje, że:

1. Jest agentem ubezpieczeniowym, wykonującym działalność agencyjną pod firmą Bank Spółdzielczy w Skierniewicach z siedzibą w Skierniewicach, ul Reymonta 25, 96-100 Skierniewice;

2. Wykonuje działalność agencyjna na rzecz wielu zakładów, tj.:

 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
 • Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
 • Saltus Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
 • Saltus Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta Spółka Akcyjna
 • Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group;

 

3. Został wpisany pod numerem 11163520/A do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenia uzupełniające prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Rejestr jest dostępny na stronie internetowej: https://rpu.knf.gov.pl/. Aby sprawdzić wpis dotyczący Agenta w rejestrze należy wejść na podany adres strony internetowej i wypełnić odpowiednie pola zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie;

4. W związku z proponowanym zawarciem Umowy ubezpieczenia otrzymuje prowizję w wysokości wyliczonej zgodnie z zasadami ustalonymi w Umowie z zakładami ubezpieczeń. Agent może uzyskiwać także inne formy wynagrodzenia w postaci nagród konkursowych lub innych form premiowania sprzedaży zgodnych z zasadami danego zakładu ubezpieczeń;

5. Nie posiada akcji albo udziałów zakładu ubezpieczeń, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy albo zgromadzeniu wspólników zakładu ubezpieczeń;

6. Zakład ubezpieczeń nie posiada akcji ani udziałów agenta ubezpieczeniowego uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy albo zgromadzeniu wspólników Agenta;

7. Klient ma możliwość złożenia reklamacji na działanie Agenta w zakresie niezwiązanym z umową ubezpieczenia na zasadach opisanych poniżej:

 • osobiście, składając ustną reklamację do protokołu w siedzibie Agenta lub jednostce organizacyjnej Agenta, przeznaczonej do obsługi Klienta;
 • w formie pisemnej – składając podpisane przez siebie pismo osobiście lub za pośrednictwem kuriera, posłańca lub operatora pocztowego pod adresem: Bank Spółdzielczy w Skierniewicach, ul. Reymonta 25, 96-100 Skierniewice lub w jednostce organizacyjnej Banku, przeznaczonej do obsługi Klienta,
 • telefonicznie pod numerem 46/8348041 (opłata zgodnie z taryfą operatora),
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego, umieszczonego na stronie www.bsskierniewice.pl,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: bank@bsskierniewice.pl.

 

8. Klient ma możliwość złożenia reklamacji w zakresie związanym z umową ubezpieczenia wobec danego Zakładu Ubezpieczeń na warunkach określonych na ich stronie internetowej.


Agent rozpatruje oraz udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie nie dłuższym niż...

 ✓ 30 dni kalendarzowych od daty jej wpływu.

Termin, o którym mowa w poprzednim zdaniu może ulec wydłużeniu w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, wymagających dodatkowych wyjaśnień lub w przypadku nieotrzymania wszelkich niezbędnych informacji, o czym Agent niezwłocznie poinformuje Klienta wraz z podaniem powodów opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy i nowego, przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji.

 

Wydłużony termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi nie może być dłuższy niż:

 ✓ 60 dni od dnia wpływu reklamacji.

Agent przekazuje odpowiedź na złożoną reklamację w formie papierowej wysyłając ją przesyłką pocztową na adres korespondencyjny Klienta albo – wyłącznie na wniosek Klienta – pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

Ponadto klient ma możliwość złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie pozasądowego rozwiązywania sporów zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

do góry