Bankowy Fundusz
Gwarancyjny

Gwarancje BFG.


Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. 2016 r. poz. 996). Szczegółowe informacje na temat gwarancji znajdują się w Arkuszu informacyjnym dla deponentów oraz ww. ustawie.

Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

BFG jest instytucją zapewniającą wypłatę depozytów (środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oraz należności wynikające z innych czynności bankowych) zgromadzonych w bankach objętych polskim systemem gwarantowania, w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku i złożeniu wniosku o ogłoszeniu jego upadłości.

Za co odpowiada Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

BFG zapewnia bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-ach). W razie wystąpienia z wnioskiem o upadłość banku lub SKOK-u przez uprawnioną instytucję, BFG wypłaca klientom ich oszczędności. Aktualna lista banków i SKOK-ów objętych gwarancjami BFG znajduje się na stronie internetowej www.bfg.pl.

Pytania i odpowiedzi

Jakie podmioty uczestniczą w systemie gwarantowania depozytów?

Systemem gwarantowania depozytów objęte są środki zgromadzone:

 1. we wszystkich bankach krajowych, tzn. mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę ich działalności (w formie spółek akcyjnych oraz spółdzielcze), z wyłączeniem Banku Gospodarstwa Krajowego (banku państwowego) i banków hipotecznych (które co do zasady nie prowadzą działalności depozytowej);
 2. we wszystkich spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;
 3. w oddziałach banków zagranicznych (tj. oddziałach banków z siedzibą na terytorium państwa niebędącego członkiem UE) w zakresie, w jakim system gwarantowania depozytów w tym państwie nie zapewnia wypłaty środków co najmniej w zakresie i w wysokości określonych w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Czy gwarancje BFG posiadają oddziały banków mających siedzibę w innych państwach członkowskich UE, wykonujące działalność na terytorium RP?

Zgodnie z zasadami przyjętymi w Unii Europejskiej, oddziały banków mających siedzibę w innych państwach będących członkami Unii (banki te zwane są instytucjami kredytowymi), wykonujące działalność na terytorium Polski, przynależą do systemu gwarantowania depozytów kraju macierzystego (kraju siedziby). Poziom gwarancji we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej od 31 grudnia 2010 r. wynosi 100 000 euro (lub jego równowartość w walucie krajowej).

Czy gwarancjami BFG objęte są środki powierzone podmiotom nieposiadającym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem?

Środki powierzone podmiotom nieposiadającym zezwolenia Komisji na gromadzenie środków pieniężnych innych osób, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób, nie są objęte gwarancjami BFG.

Co jest gwarantowane?

W przypadku banku, system gwarantowania depozytów chroni środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na wszystkich rodzajach rachunków bankowych, których jest on posiadaczem, nominowanych zarówno w złotych, jak i w walutach obcych.

 

Gwarancjami objęte są także:

 1. inne należności deponenta wynikające z umów rachunku bankowego;
 2. należności deponenta wynikające z przeprowadzania przez bank bankowych rozliczeń pieniężnych;
 3. należności deponenta wynikające z bankowych papierów wartościowych, wyemitowanych przed 2 lipca 2014 r.

 

Gwarancji systemu podlegają również wierzytelności do banku z tytułu zapisu bankowego na wypadek śmierci oraz z tytułu kosztów pogrzebu posiadacza rachunku, o ile wierzytelności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności banku.

 

 

W przypadku kasy, system gwarantowania depozytów chroni środki pieniężne zgromadzone w kasie przez deponenta na wszystkich rodzajach rachunków, których jest on posiadaczem, nominowanych zarówno w złotych, jak i w walutach obcych.

 

Gwarancjami objęte są także:

 1. inne należności deponenta wynikające z umów rachunku;
 2. należności deponenta wynikające z przeprowadzania przez kasę rozliczeń finansowych.

 

Gwarancji systemu podlegają również wierzytelności do kasy z tytułu zapisu na wypadek śmierci oraz z tytułu kosztów pogrzebu członka kasy, o ile wierzytelności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności kasy.

 

 

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych produktów dostępnych klientom banków i kas, banki i kasy pośredniczą jedynie w sprzedaży (dotyczy to np. jednostek funduszy inwestycyjnych czy produktów ubezpieczeniowych) i produkty te nie są objęte gwarancjami systemu gwarantowania. Banki i kasy mogą oferować także produkty łączone, np. lokata oraz jednostki funduszy inwestycyjnych – wtedy gwarancjami chroniona jest tylko część lokacyjna produktu.

Czy limit gwarancji odnosi się do jednego rachunku, czy też do wszystkich rachunków deponenta zgromadzonych w danym banku lub kasie?

Maksymalna wysokość środków, która może być zwrócona jednemu deponentowi w ramach gwarancji BFG w danym banku lub kasie wynosi równowartość w złotych 100 000 euro, bez względu na liczbę rachunków posiadanych przez deponenta w tym banku lub kasie. Podstawą wyliczenia należnej od Funduszu kwoty jest suma należności deponenta od banku lub kasy (suma środków zgromadzonych na wszystkich imiennych rachunkach oraz innych należności objętych gwarancjami).

Co nie podlega ochronie gwarancyjnej?

Zgodnie z art. 17 ust. 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (zwaną dalej Ustawą) ochrona gwarancyjna nie obejmuje:

 • środków wpłaconych do banku spółdzielczego tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich;
 • środków deponenta, jeżeli środki te znajdują się na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat, a ich suma jest niższa niż równowartość w złotych 2,5 euro – jeżeli byłyby to jedyne środki deponenta objęte ochroną gwarancyjną;
 • pieniądza elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych oraz środków pieniężnych otrzymanych w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy.

Ponadto zgodnie z art. 318 ust. 4 Ustawy brak ochrony gwarancyjnej występuje w przypadku gdy:

 • wierzytelność, powstająca w związku z wykonywaniem czynności bankowych lub czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 1a ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, nie będzie chroniona przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów, w szczególności jeżeli osoby te nie mogą być uznane za deponenta;
 • w związku z wykonywaniem innej czynności niż czynność bankowa lub czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 1a ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, podmiot objęty systemem gwarantowania wystawia dokument imienny potwierdzający jego zobowiązanie pieniężne;
 • w związku z usługami świadczonymi przez podmiot objęty systemem gwarantowania, w szczególności polegającymi na pośredniczeniu w zawieraniu umów, powstają lub mogą powstać jakiekolwiek wierzytelności tych osób wobec innego podmiotu, który nie jest objęty systemem gwarantowania.

Dokumenty do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami
do góry