Fundusz Wsparcia
Kredytobiorców

jest pomocą dla osób, które znalazły się
w trudnej sytuacji finansowej, a muszą
spłacać raty kredytu mieszkaniowego.

Czym jest?

Jeśli masz w naszym Banku kredyt mieszkaniowy i znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej, możesz złożyć wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (w skrócie: FWK). Zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. (DZ.U. z 2015 r. poz. 1925 z późniejszymi zmianami) o zwrotne wsparcie finansowe z FWK mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają kredyt mieszkaniowy oraz utraciły pracę lub osiągają niskie dochody.

Jakiego rodzaju wsparcie udzielane jest ze środków Funduszu?

W ramach FWK możesz ubiegać o:
I. Wsparcie w spłacie miesięcznych rat kredytu
II. Pożyczkę na spłatę zadłużenia
I. Wsparcie w spłacie miesięcznych rat kredytu
  1. wsparcie przeznaczone jest na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego
  2. wsparcie wypłacane jest w ratach miesięcznych przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy
  3. wysokość wsparcia to równowartość przewidywanych 36 miesięcznych rat kredytu mieszkaniowego
  4. wsparcie wypłacane jest w ratach miesięcznych, miesięczna kwota wsparcia nie może być wyższa niż 2000 zł

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów udzielania wsparcia można uzyskać w oddziałach Banku.

II. Pożyczkę na spłatę zadłużenia
  1. w przypadku sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryje zadłużenia, kredytobiorca ma możliwość wnioskowania w Banku o udzielenie pożyczki
  2. pożyczka przyznawana jest na pokrycie pozostałej części zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy uzyskana ze sprzedaży kwota nie pokryła całego zobowiązania
  3. maksymalna kwota pożyczki  to 72 000 zł
  4. wsparcie lub pożyczka są zwrotne

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów udzielania wsparcia można uzyskać w oddziałach Banku.

Co zrobić, aby skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

O wsparcie/pożyczkę mogą ubiegać się kredytobiorcy, którzy spełniają jeden z warunków:

 1. Co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku o wsparcie, lub
 2. Ponoszą miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, lub
 3. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza:
  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł – 1.552,00 zł);
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł – 1.200,00 zł na osobę).


oraz

 1. Posiadają kredyt lub pożyczkę, zabezpieczone hipoteką, przeznaczone na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego:

•    nabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne
•    nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej
•    remontu domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o których mowa w punktach powyżej
•    nabycia działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego
•   nabycia działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy teren, na którym położona jest działka rolna albo jej część, nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – nabycia działki albo jej części przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
•    udziału w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego
•    innego celu związanego z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych

lub

 1. Posiadają udzielony przez bank kredyt zabezpieczony hipoteką, udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego, o którym mowa w punkcie powyżej.

Wsparcie / pożyczka nie może być przyznana, jeżeli:

 1. umowa o pracę została wypowiedziana i z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
 2. jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy.
 3. umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana
 4. za okres, w którym kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy
 5. w dniu złożenia wniosku o Wsparcie kredytobiorca:
  a. jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  b. posiada inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  c. posiada inne roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 6. prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania
 7. jeden z Kredytobiorców jest w stanie upadłości konsumenckiej

Przelew wsparcia może zostać wstrzymany w przypadku, gdy kredytobiorca przestanie spełniać warunki, na podstawie których to Wsparcie zostało mu udzielone, np. utraci status bezrobotnego, wzrosną dochody gospodarstwa domowego ponad ustawowy wymóg, sprzeda przedmiot kredytowania lub dokona całkowitej spłaty kredytu.

Czy wsparcie lub pożyczkę z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców trzeba zwrócić?

Zwrot Wsparcia/Pożyczki na spłatę zadłużenia następuje po 2-letnim okresie karencji w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach Spłata przez kredytobiorcę  bez opóźnień 100 rat, skutkuje umorzeniem pozostałej części rat wsparcia lub pożyczki

Dokumenty do pobrania

Jak wygląda wniosek o udzielenie wsparcia lub pożyczki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców - sprawdź poniżej.
do góry